Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

 

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 1. 2. 2023. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.generali-investments.si bosta od 31. 12. 2022 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

Generali Investments d.o.o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o podpisu pogodbe o prenosu upravljanja Generali Growth Equity Fund, sklada zasebnega kapitala, na ALFI PE

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

 

Sklep o imenovanju za predsednico uprave učinkuje:

a) pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidatka pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in
b) pod razveznim pogojem, ki nastopi:
– če kandidatka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za predsednico uprave družbe ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ali če tako zahtevo umakne, ali
– če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo kandidatke za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o izvedbi pripojitve

 

Z dnem 3. 10. 2022 so se investicijski kuponi prenosnega podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, razveljavili in v spodaj navedenem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnega podsklada Generali Novi trgi, delniški:

 

Sklad, ki se pripoji in preneha: Menjalno razmerje Prevzemni sklad
Generali Vzhodna Evropa,
delniški
0,099552669766 Generali Novi trgi, delniški

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments d.o.o.

Uprava

 

Obvestilo o začasni zaustavitvi vplačil in izplačil

 

Zahteve za izplačilo (ali prenos), ki jih bo Generali Investments d. o. o. za podsklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, ali podsklad Generali Novi trgi, delniški, prejela:
– do vključno 25. 9. 2022, bodo izplačane po trenutno veljavnih pravilih upravljanja;
– od vključno 26. 9. 2022 do vključno 3. 10. 2022, se bodo izvršile po zaključku zaustavitve in bodo obravnavane, kot da so bile prejete 4. 10. 2022 do 0:01 ure zjutraj.

Vplačila, ki bodo prispela na denarna računa Generali Vzhodna Evropa, delniški, in Generali Novi trgi, delniški, od 26. 9. 2022 do vključno 3. 10. 2022, bodo vrnjena na transakcijske račune, s katerih so prispela.

Vplačila in izplačila za vse podsklade Generali Krovnega sklada, ki niso udeleženi v postopku pripojitve, bodo potekala nemoteno, izjemo predstavljajo le prenosi iz drugih podskladov na podsklada udeležena v pripojitvi, ki se ne bodo izvedli v obdobju od 26. 9. 2022 do 3. 10. 2022 in se bodo izvedli šele po izvedeni pripojitvi.

Dodatne informacije je možno pridobiti preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Ljubljana, 26. 8. 2022

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

Obvestilo o prejemu dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški

 

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava

 

 

 

 

Obvestilo o nameravani izvedbi pripojitve podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški

 

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

 

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada za podsklad Generali Dividendni, delniški, z novim imenom Generali Globalni, delniški

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 8. 5. 2021. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.generali-investments.si bosta od 7. 4. 2021 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

Generali Investments d.o.o.
Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

 

Dogodek nima vpliva na poslovanje podskladov Generali Krovnega sklada. Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava