Obvestilo o odsvojitvi deleža v družbi Generali Investments AD Skopje

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

Obvestilo o združitvi

 

Glede na to, da pripojena družba Generali Investments SI d.o.o. nima svojih vlagateljev in ni bila članica sistema jamstva za terjatve vlagateljev, predmetna združitev nima vpliva na položaj vlagateljev družbe Generali Investments d.o.o., niti ne obstaja možnost, da bi zaradi združitve skupna terjatev posameznega vlagatelja družbe Generali Investments d.o.o. iz tega razloga presegla znesek zajamčene terjatve.

To obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani družbe Generali Investments d.o.o., www.generali-investments.si, in bo od 6. marca 2024 dalje dostopno na javnih spletnih straneh navedene družbe še najmanj pet let.

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

 

Na podlagi navedene združitve je družba Generali CEE Holding B.V., Nizozemska, postala imetnik 100 % poslovnega deleža v družbi Generali Investments d.o.o. in s tem neposredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o., družba Generali Investments SI d.o.o. pa je prenehala biti imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o podpisu pogodbe o prodaji deleža v družbi Generali Investments AD Skopje

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi upravljavske provizije podsklada Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

 

Dne 2. 10. 2023 je imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o. postala družba Generali Investments SI d.o.o. Imetnik posrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o. je še vedno družba Generali CEE Holding B.V., Nizozemska.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

 

Sklep o imenovanju za člana uprave učinkuje:

a) pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidat pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in

b) pod razveznim pogojem, ki nastopi:

  • če kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave družbe ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ali če tako zahtevo umakne, ali
  • če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo kandidata za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

Obvestilo o prenosu upravljanja Generali Growth Equity Fund, sklada zasebnega kapitala, na ALFI PE

 

Družba za upravljanje Generali Investments d.o.o., upravljavec sklada zasebnega kapitala Generali Growth Equity Fund (Generali Growth SIS d.o.o. k.d.), je z družbo ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., zaključila postopek na podlagi pogodbe o prodaji deležev v družbah Generali Investments GP 1 d.o.o. in Generali Investments GP 2 d.o.o. ter kapitalskih vložkov v družbi Generali Investments CP d.o.o. k.d., s čimer upravljanje sklada zasebnega kapitala preide na novega upravljavca ALFI PE d.o.o. Družba ALFI PE d.o.o. je del ALFI SKLADOV, največje skupine za upravljanje alternativnih skladov v Sloveniji.

Za zaključek transakcije so bila pridobljena vsa ustrezna dovoljenja organov sklada in državnih nadzornih institucij. Prenos upravljanja ne pomeni spremembe naložbene politike sklada ali statusa njegovih vlagateljev.

Skupina Generali ostaja druga največja vlagateljica sklada (takoj za Evropskim investicijskim skladom), s tem pa pomembna podpornica slovenskega gospodarstva – ne le z zavarovanjem in upravljanjem premoženja, temveč tudi z naložbami v slovenska podjetja.

Družba za upravljanje Generali Investments d.o.o, najstarejša upravljavka vzajemnih skladov v Sloveniji, združenih v Generali Krovnem skladu, bo še naprej upravljala tudi alternativne sklade, kot je zelo uspešen nepremičninski sklad Generali Adriatic Value Fund, prav tako pa premoženje drugih strank.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

Obvestilo vlagateljem

 

Družba Generali GEF Sport d.o.o. predstavlja le eno izmed naložb sklada zasebnega kapitala Generali Growth SIS d.o.o. k.d., zato nima vpliva na poslovanje podskladov Generali Krovnega sklada, prav tako pa ne na premoženje njihovih vlagateljev. Naložbe oziroma premoženje sklada zasebnega kapitala Generali Growth SIS d.o.o. k.d. so namreč že po zakonu ločeni od premoženja same družbe Generali Investments ter od naložb in premoženja podskladov Generali Krovnega sklada.

Odločba AVK prav tako nima vpliva na upravljanje premoženja in upravljanje tveganj podskladov Generali Krovnega sklada. Družba Generali Investments deluje skladno s predpisi  in notranjimi pravili ter redno ugotavlja, meri oziroma ocenjuje, obvladuje in spremlja tveganja, ki vplivajo na njeno poslovanje in poslovanje skladov, ki jih upravlja. V skladu z usmeritvami dolgoročnega poslovanja ima zato pripravljene vse ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, vključno s tem, da zagotavlja visoko kapitalsko ustreznost ter razpolaga z dovolj dolgoročnimi viri financiranja glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganj, ki jih spremljajo.

Družba Generali Investments ob tem opozarja, da odločba AVK še ni pravnomočna, saj bo družba Generali GEF Sport d.o.o. nanjo podala zahtevo za sodno varstvo. Odločitev o podrobnejših ukrepih bo lahko sprejela šele takrat, ko bo od AVK prejela tudi obrazložitve odločbe.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava