Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

Sklep o imenovanju za člana uprave učinkuje:

  1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidat pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in
  2. pod razveznim pogojem, ki nastopi:
  • če kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave družbe ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ali če tako zahtevo umakne ali
  • če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo Luka Flereta za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

Nadzorni svet se je s članom uprave Casperjem Rondeltapom sporazumno dogovoril za prenehanje mandata, najkasneje z 31. 10. 2020.
Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Obvestilo o podpisu pogodbe o nakupu družbe Ilirika FM AD Skopje

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o podaljšanju mandata predsedniku uprave Generali Investments d.o.o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Na podlagi navedene združitve je Generali zavarovalnica d. d. postala imetnik 100 % poslovnega deleža v družbi Generali Investments d. o. o. in s tem postala neposredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d. o. o., Adriatic Slovenica d. d. pa je prenehala biti imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d. o. o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o ustanovitvi sklada zasebnega kapitala

 

Generali Growth SIS d.o.o. k.d. je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments d.o.o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte nasvet@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov – skladov zasebnega kapitala

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments d.o.o.
Uprava

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi imena družbe

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

 

 

 

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 7. 9. 2019, do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 27. 8. 2019 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

 

 

 

 

Obvestilo o odstopni izjavi člana nadzornega sveta

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava