Obvestilo vlagateljem

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 10. 5. 2023 družba Generali GEF Sport d.o.o., ki je družba v lasti sklada zasebnega kapitala Generali Growth SIS d.o.o. k.d., s strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) prejela odločbo o prekršku.

 

Družba Generali GEF Sport d.o.o. predstavlja le eno izmed naložb sklada zasebnega kapitala Generali Growth SIS d.o.o. k.d., zato nima vpliva na poslovanje podskladov Generali Krovnega sklada, prav tako pa ne na premoženje njihovih vlagateljev. Naložbe oziroma premoženje sklada zasebnega kapitala Generali Growth SIS d.o.o. k.d. so namreč že po zakonu ločeni od premoženja same družbe Generali Investments ter od naložb in premoženja podskladov Generali Krovnega sklada.

Odločba AVK prav tako nima vpliva na upravljanje premoženja in upravljanje tveganj podskladov Generali Krovnega sklada. Družba Generali Investments deluje skladno s predpisi  in notranjimi pravili ter redno ugotavlja, meri oziroma ocenjuje, obvladuje in spremlja tveganja, ki vplivajo na njeno poslovanje in poslovanje skladov, ki jih upravlja. V skladu z usmeritvami dolgoročnega poslovanja ima zato pripravljene vse ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, vključno s tem, da zagotavlja visoko kapitalsko ustreznost ter razpolaga z dovolj dolgoročnimi viri financiranja glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganj, ki jih spremljajo.

Družba Generali Investments ob tem opozarja, da odločba AVK še ni pravnomočna, saj bo družba Generali GEF Sport d.o.o. nanjo podala zahtevo za sodno varstvo. Odločitev o podrobnejših ukrepih bo lahko sprejela šele takrat, ko bo od AVK prejela tudi obrazložitve odločbe.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava