Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da se je nadzorni svet Generali Investments d.o.o. dne 22. 6. 2023 s članom uprave Luko Fleretom sporazumno dogovoril za prenehanje mandata najkasneje z dnem 30. 9. 2023 in za člana uprave Generali Investments d.o.o. za mandat 4 let imenoval Saša Šmigića.

 

Sklep o imenovanju za člana uprave učinkuje:

a) pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidat pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in

b) pod razveznim pogojem, ki nastopi:

  • če kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave družbe ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ali če tako zahtevo umakne, ali
  • če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo kandidata za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava