Družba in gospodarstvo bosta za svoj obstoj in napredek potrebovala trajnostni razvoj. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi finančne institucije, ki spreminjajo svoj odnos do trajnostnih vidikov poslovanja podjetij, ki se financirajo na finančnih trgih. Posledično vpeljava trajnostnih standardov v realno gospodarstvo že pospešeno teče in v kratkem bo ta proces postal vsakdanja praksa, brez katere si dela v podjetjih ne bomo mogli zamisliti.

Tako v ospredje vse bolj stopajo t. i. ESG kriteriji, ki upoštevajo okoljske, socialne in upravljavske standarde poslovanja podjetij. Kratica ESG je angleška kratica, pri kateri:

E = Environmental

pomeni okoljske kriterije.

S = Social

pomeni socialne kriterije.

G = Governance

pomeni upravljavske kriterije.

Kaj pa vsak izmed treh ESG kriterijev oziroma dejavnikov obravnava v praksi?

Okoljski kriteriji

Okoljski kriteriji zajemajo celovito presojo vplivov podjetja na okolje.

To lahko med drugim vključuje ogljični odtis podjetja, uporabo strupenih kemikalij v proizvodnih procesih, okoljski vpliv dobaviteljev, odpornost na podnebna tveganja, ravnanje z vodnimi viri, odpadki, vpliv na kakovost zraka ipd.

Socialni kriteriji

Socialni kriteriji definirajo, kako podjetje ravna z ljudmi.

Prek teh kriterijev se lahko preučuje, kako se podjetje zavzema za širše družbeno dobro, ravnanje z zaposlenimi, rasno, kulturno in spolno raznolikost znotraj organizacije, dostop do komunikacijskih poti, spodbujanje izobraževanja, zagotavljanje zdravstvenega in socialnega varstva zaposlenih ipd.

Upravljavski kriteriji

Z upravljavskimi kriteriji preučujemo, kako je podjetje vodeno.

To vključuje dejavnike, kot je plačni razpon med zaposlenimi, skladnost poslovanja s predpisi, raznolikost in neodvisnost vodstva, odnosi med vodstvom in delničarji, strankami, mediji ter ostalimi deležniki.

Odgovorno investiranje upošteva ESG kriterije

Okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki so tesno povezani s konceptom odgovornega investiranja (ang. Responsible investing). To je vse bolj uveljavljen pristop, pri katerem cilj vlaganja ni zgolj maksimiranje dobičkov, temveč tudi spodbujanje bolj trajnostnega gospodarstva, zmanjševanje vpliva na okolje in spodbujanje družbeno odgovornega vedenja podjetij.

Vzajemni skladi poleg donosov upoštevajo tudi ESG dejavnike

V družbi Generali Investments d.o.o. verjamemo, da z izključevanjem naložb v izdajatelje, za katere ocenjujemo, da s svojim delovanjem škodujejo okolju oziroma so povezani s hudimi primeri nedovoljenega ali neetičnega delovanja, spodbujamo doseganje okoljskih in socialnih standardov.

Izdajatelje iz spornih dejavnosti in spornih držav izključujemo pri vseh podskladih Generali Krovnega sklada.

Preberite Informacije (razkritja) o trajnostnosti

Ne vlagamo v podjetja, ki delujejo v spornih dejavnostih, predvsem na področju pridobivanja in izkoriščanja termalnega premoga in katranskega peska, in v tiska, ki so kakorkoli povezani s proizvodnjo spornega orožja.

Izključene so tudi naložbe v obveznice, ki jih izdajo države, za katere veljajo sankcije EU ali Varnostnega sveta OZN.

Plemenitite svoje prihranke z investiranjem v 11 podskladov Generali Krovnega sklada, ki uporabljajo pristop ESG integracije

Kar za 11 od 15 podskladov Generali Krovnega sklada smo v družbi Generali Investments naredili še korak dlje: njihovo naložbeno strategijo smo oblikovali tako, da ne stremi le k doseganju dolgoročne donosnosti, ampak tudi k spodbujanju okoljskih in socialnih dejavnikov trajnostnosti ter prispevajo h kvaliteti našega življenja in življenja prihodnjih generacij.Ti podskladi v svoji politiki uporabljajo pristop ESG integracije.

Ti podskladi se uvrščajo med t. i. finančne produkte iz 8. člena Uredbe SFDR (Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev). Za takšne finančne produkte se šteje, da upoštevajo tveganja glede trajnostnosti in spodbujajo okoljske in socialne značilnosti.

Pri teh podskladih uporabljamo posebno naložbeno strategijo. Ne vlagamo v podjetniške izdajatelje s sporno upravljavsko prakso in tiste, ki spadajo v sporne (»umazane«) gospodarske sektorje, ali v državne izdajatelje, ki kršijo osnovne človekove pravice. Prednost dajemo izdajateljem, za katere ocenimo, da bodo prav zaradi uspešnega pristopa k trajnostnosti svojega poslovanja prinesli priložnosti tudi za podsklade, ki na takšen način spodbujajo okoljske in socialne značilnosti.

Preberite Naložbeno (ESG) strategijo

Zaradi spodbujanja okoljskih in socialnih značilnosti smo se kot družba zavezali, da bo pri vsakem izmed zgoraj navedenih podskladov najmanj 75% portfelja usklajenega z načeli in usmeritvami ESG strategije.

Odgovoren pristop vodi do uspešnega poslovanja

Vse do konca prejšnjega stoletja je prevladovalo prepričanje, da so iz strogo finančnega vidika stroški etično odgovornega poslovanja podjetij večji od koristi, zaradi česar naj bi bili dobički in donosnost naložb, ki pri svojem poslovanju upoštevajo trajnostna načela, nižji. Na prehodu v 21. stoletje pa vse več raziskav kaže, da temu ni tako in da vlagatelji, ki pri svojih naložbenih odločitvah upoštevajo ESG dejavnike, niso prikrajšani za donose.

Upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov torej ne poslabša rezultatov podjetij. Še več, podatki kažejo, da so investicijski skladi, ki pri naložbenih odločitvah upoštevajo ESG dejavnike, odpornejši med obdobji povečane negotovosti in nihajnosti na trgih (Mornigstar Manager Research, 2023). Pričakuje se, da bodo imela podjetja, ki so zavezana trajnostnemu razvoju in bodo upoštevala ESG dejavnike, na dolgi rok nižjo stopnjo trajnostnega tveganja, višjo stopnjo ugleda, lažji ter cenejši dostop do virov financiranja in dobrega kadra. To prinaša korist tudi za delničarje.