Obvestilo o prejemu odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 5. 4. 2005 prejela naslednje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev:

1. Opr. št. 82/55/AG/04 (207), 74/55/AG/04 in 27/55/AG/04 z dne 30. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov , izda:

  • soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.


2. Opr. št. 82/56/AG/04 (204), 74/56/AG/04 in 27/56/AG/04 z dne 30. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD MM, vzajemni sklad denarnega trga , izda:

  • soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.


3. Opr. št. 79/33/AG-04-(202) z dne 30. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, izda:

  • dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, in vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, z Abanko Vipa d. d., Slovenska 58, Ljubljana.


To obvestilo bo od 6. 4. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe DURS, Posebnega davčnega urada, št. 46202-191/2004-0294-43 z dne 29. 3. 2005

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d. (v nadaljevanju KD ID d. d.), Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID d. d. je dne 31. 3. 2005 od pooblaščenca prejela odločbo DURS, Posebnega davčnega urada, št. 46202-191/2004-0294-43 z dne 29. 3. 2005, v kateri je davčni organ ugotovil, da je KD ID d. d. v obračunu davka od dobička pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 izkazala prenizko davčno osnovo za 452.786.814 SIT, in da ob upoštevanju naknadno uveljavljenih olajšav KD ID d. d. ne izkazuje davčne osnove.

Po oceni družbe za upravljanje navedeno ne predstavlja dodatnih davčnih obveznosti za KD ID d. d., ker v skladu s četrto alinejo 6. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) investicijska družba, ki do 30. novembra razdeli najmanj 90% dobička preteklega leta, ne plača davka od dobička pravnih oseb. Kot je razvidno iz Obvestila o prvi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID d. d., objavljenega dne 31. 3. 2005, sta uprava in nadzorni svet družbe predlagala razdelitev ustreznega dela dobička.

To obvestilo bo od 1. 4. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Revidirano letno poročilo posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004

Revidirano letno poročilo posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004(doc, 9.46 MB)

Obvestilo o prvi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04 in 123/04), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet posebne investicijske družbe KD ID d. d. je na prvi redni seji dne 29. marca 2005 obravnaval pisno poročilo o preveritvi letnega poročila družbe KD ID d. d. za poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo posebne investicijske družbe KD ID d. d. za poslovno leto 2004, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, ter soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sicer:

Uprava ugotavlja, da višina bilančnega dobička posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d. d., na dan 31. 12. 2004 znaša 2.085.755.574,79 SIT.
Uprava predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček družbe uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 2.025.015.190,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 22 SIT.
– preostali del bilančnega dobička v višini 60.740.384,79 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Nadzorni svet je obravnaval tudi predlog sklica skupščine, dnevni red in predloge sklepov ter predlagal, da skupščina sprejme sklepe v besedilu, kot so navedeni v predlogu. Nadzorni svet je pooblastil upravo družbe za upravljanje za sklic skupščine.

To obvestilo bo od 31. 3. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004

Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d.d., za leto 2004

Nerevidirani računovodski izkazi družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004 in pomembnejša pojasnila v zvezi s poslovanjem družbe ter izdelavo in posredovanjem po

Nerevidirani računovodski izkazi družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004 in pomembnejša pojasnila v zvezi s poslovanjem družbe ter izdelavo(doc, 297.00 KB)
Nerevidirani računovodski izkazi družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004 in pomembnejša pojasnila v zvezi s poslovanjem družbe ter izdelavo(pdf, 89.27 KB)

Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID d.d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04 in 123/04), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Novi nadzorni svet družbe KD ID d. d. v sestavi Tomaž Butina, Natalija Stošicki in Mladen Jovandič je na konstitutivni seji dne 24. marca 2005 za predsednika nadzornega sveta izvolil Tomaža Butino, za namestnico predsednika nadzornega sveta pa Natalijo Stošicki. Nadzorni svet se je seznanil z revidiranim letnim poročilom posebne investicijske družbe KD ID d. d. za poslovno leto 2004.

To obvestilo bo od 26. 3. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o spremembi pravil upravljanja posebnega vzajemnega sklada Galileo

 KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, matična številka 5834457, vse imetnike investicijskih kuponov “posebnega vzajemnega sklada Galileo” v skladu z določbo desetega odstavka 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04; v nadaljevanju ZISDU-1) in določbo 2. člena Sklepa o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja (Uradni list RS, št. 80/03) obvešča o spremembi pravil upravljanja “posebnega vzajemnega sklada Galileo”.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je k spremembi pravil vzajemnega sklada izdala soglasje dne 9. 3. 2005. Spremembe pravil upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada z novim imenom “KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb”, začnejo veljati tri mesece po današnji objavi, to je 23. 6. 2005.

Glavna razloga za spremembo pravil upravljanja sta uskladitev poslovanja “posebnega vzajemnega sklada Galileo” z določbami nove zakonodaje in sprememba naložbene politike vzajemnega sklada.

Ključna sprememba pravil upravljanja “posebnega vzajemnega sklada Galileo” se nanaša na zasnovo in sestavo pravil upravljanja, ki so oblikovana v skladu z novimi predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje in ki zagotavljajo boljšo informiranost vlagateljev v investicijske sklade. Nova zakonodaja na tem področju zagotavlja tudi večjo varnost vlagateljev v skladu s predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje v državah članicah Evropske unije.

Sprememba naložbene politike “posebnega vzajemnega sklada Galileo” izhaja iz preusmeritve dela naložb vzajemnega sklada na tuje, pretežno evropske kapitalske trge, kar je omogočila nova zakonodaja, in iz spremembe dosedanje politike pretežno uravnoteženega vzajemnega sklada v politiko fleksibilne strukture naložb (politiko prilagajanja vrste in sestave naložb vzajemnega sklada razmeram na različnih kapitalskih trgih).

S spremembo vsebine pravil upravljanja vzajemnega sklada ne bo prišlo do pomembnejše spremembe tveganja za vlagatelja.   Družba za upravljanje ocenjuje, da se tveganje naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada zaradi večje razpršitve naložb vzajemnega sklada in zaradi naložbene politike fleksibilne strukture naložb zmanjša.

Družba za upravljanje bo vse vlagatelje “posebnega vzajemnega sklada Galileo” pisno obvestila o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada. Poleg tega bo vsem vlagateljem, ki bodo do 1. 4. 2005 na naslov KD Investments d.o.o, Celovška cesta 206, Ljubljana, poslali pisno zahtevo, po pošti poslala prečiščeno besedilo novih pravil upravljanja vzajemnega sklada “KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb”. Prečiščeno besedilo pravil upravljanja bo vlagateljem na voljo tudi v vseh poslovalnicah borznoposredniške družbe KD BPD, d.o.o., (Finančnih točkah) in pri drugih osebah, na katere je KD Investments d.o.o. prenesla storitev trženja in prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Od danes dalje je dostopno tudi na spletnih straneh www.kd-group.si.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava

Obvestilo o uskladitvi poslovanja posebnega vzajemnega sklada Galileo

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, obvešča javnost, da je dne 15. 3. 2005 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 83A/3/AG-04-(123), 54/3/AG-04 in 74/3/AG-04 z dne 9. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

1. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z dne 28. 2. 2005 in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z dne 28. 2. 2005;

2. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda soglasje k spremembi pravil upravljanja Posebnega vzajemnega sklada Galileo, katerega ime se po uskladitvi z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje glasi KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z dne 28. 2. 2005;

3. Ugotovi se, da je KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, uskladila poslovanje Posebnega vzajemnega sklada Galileo, katerega ime se po novem glasi KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih 5. skupščine posebne investicijske družbe KD ID d.d.

Na podlagi določb 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03 in 16/04), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), posebna investicijska družba KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

sklepe 5. skupščine delničarjev družbe
KD ID d. d., ki je bila dne 16. decembra 2004

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa štefko Felc in Melito Rajgelj.

2. Razveljavitev sklepa skupščine, sprejetega pod točko 3. dnevnega reda skupščine družbe z dne 25. 8. 2004

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Razveljavi se sklep pod 3. točko dnevnega reda skupščine družbe z dne 25. 8. 2004.

3. Sprememba statuta družbe

Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:

3.1. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe tako, da se dosedanje besedilo statuta v celoti nadomesti z novim, predlaganim besedilom statuta, kot sta ga predlagali uprava in nadzorni svet v sklicu skupščine, vključno s spremembami kot jih je podal delničar v nasprotnem predlogu.

Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi KD ID, delniška investicijska družba, d.d. Skrajšana firma se po novem glasi KD ID, delniška ID, d.d.

3.2. Zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah se v postopku uskladitve družbe z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje spremeni nominalna vrednost delnice, ki je na podlagi 2. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 100,00 SIT, in s to spremembo uskladi osnovni kapital družbe. Nominalna vrednost delnice družbe se spremeni tako, da znaša 1.000,00 SIT.

3.3. Zamenjava delnic se opravi na zadnji dan petnajstdnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o spremembi firme in statuta v sodni register. Zamenjava se opravi tako, da se za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100,00 SIT na računu delničarja vpiše po ena nova delnica nominalne vrednosti 1.000,00 SIT. Delnice družbe, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, ne dajejo pravice do zamenjave, pač pa do izplačila nadomestila iz zmanjšanja osnovnega kapitala. Zaradi spremembe nominalne vrednosti in zamenjave delnic se osnovni kapital družbe uskladi, tako da se zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek, da je po zmanjšanju enak skupni nominalni vrednosti izdanih delnic družbe po opravljeni zamenjavi. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi po postopku združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti po 100,00 SIT oblikuje eno novo delnico nominalne vrednosti 1.000,00 SIT. Za delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane za nove, se delničarjem po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih družbah izplača nadomestilo v višini 218,00 SIT za vsako tako delnico, kar predstavlja zaokroženo vrednost povprečne tržne cene delnice v zadnjem tromesečju pred objavo sklica skupščine. Za razliko med nominalno vrednostjo delnice in nadomestilom za delnico se zmanjšajo ustrezne druge postavke lastnega kapitala.

Z dnem zamenjave delnic se dosedanje delnice, vključno z delnicami, ki ne dosežejo potrebnega števila za zamenjavo z novimi delnicami, razveljavijo.

3.4. Končna višina osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo potrebno zagotoviti delničarjem skladno z menjalnim razmerjem deset starih delnic za eno novo delnico, razvidnim iz točke 3.3. tega sklepa, pomnoženim z nominalno vrednostjo delnice družbe.

3.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme spremembe statuta, ki pomenijo uskladitev zneska osnovnega kapitala in števila delnic v besedilu statuta, s sprejeto in izvedeno združitvijo delnic in določi prečiščeno besedilo statuta, ter da skladno z odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe in spremembe statuta družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi in spremembe statuta lahko izvedli in vpisali v sodni register.

4. Prenehanje imenovanja in imenovanje članov nadzornega sveta

Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:

Zaradi odstopa članov nadzornega sveta iz razloga izteka mandata z dnem 2. 1. 2005 se s funkcije članov nadzornega sveta odpokličejo člani nadzornega sveta Tomaž Butina, Jožef Jeraj in Jože Strgar.

Za nove člane nadzornega sveta se za dobo štirih let imenujejo Tomaž Butina, Natalija Stošicki in Mladen Jovandič. Novo izvoljenim članom nadzornega sveta začne mandat teči z dnem 3. 1. 2005.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Na zasedanju skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Prečiščeno besedilo sprejetega statuta družbe je na vpogled na sedežu družbe, Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro.

KD ID d. d.

Uprava