Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.,   objavlja popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad.

Pravilne vrednosti enote premoženja (VEP) in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad, po posameznih obračunskih dnevih znašajo:

Datum VEP število enot premoženja v obtoku na prejšnji obračunski dan
16. 5. 2005  5.791,31 5.379.830,1547
17. 5. 2005  5.787,77  5.379.331,3762
18. 5. 2005  5.801,08  5.380.510,0586

To obvestilo bo od 24. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava

Obvestilo o sklepih skupščine družbenikov KD Investments d. o. o.

Uprava družbe KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), objavlja obvestilo o sprejetih sklepih skupščine družbenikov, ki je bila dne 23. maja 2005.

Na skupščini je bil sprejet sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004, in sicer se del bilančnega dobička v višini 626.071.075,55 SIT razdeli družbenikom kot udeležba na dobičku v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, del bilančnega dobička v višini 4.925.820,00 SIT se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, del bilančnega dobička v višini 180.000.000,00 SIT pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto. Skupščina družbenikov je za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d. o. o.

To obvestilo bo od 24. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.

Uprava

Obvestilo o seji nadzornega sveta KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji 25. redni seji dne 17. 5. 2005 sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom in o predlogu uprave o delitvi bilančnega dobička, s katerim je potrdil letno poročilo družbe in predlog uprave o delitvi bilančnega dobička. Nadzorni svet je tudi soglašal z dnevnim redom in predlogi sklepov 14. skupščine družbe, ki bo dne 23. maja 2005 ob 9.00 uri.
To obvestilo bo od 19. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.
Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., je dne 17. 5. 2005 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 73/4/AG-04-(294) in 74/4/AG-04 z dne 11. 5. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

   1. Posebni investicijski družbi KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Ljubljana, Celovška cesta 206, se izda soglasje k spremembam statuta, sprejetim na skupščini dne 16. 12. 2004.

   2. Posebni investicijski družbi KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Ljubljana, Celovška cesta 206, se izda dovoljenje za objavo besedila sprememb prospekta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Ljubljana, Celovška cesta 206, z dne 14. 4. 2005, in dovoljenje za objavo besedila sprememb izvlečka prospekta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Ljubljana, Celovška cesta 206, z dne 14. 4. 2005.

To obvestilo bo od 18. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava

Obvestilo o seji nadzornega sveta KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je na svoji 24. redni seji dne 9. 5. 2005 podrobno seznanil s poslovanjem družbe v letu 2004, ki ga je ocenil kot zelo uspešno, z revizorjevim poročilom in s predlogom uprave o delitvi bilančnega dobička. Na naslednji seji bo nadzorni svet odločal o letnem poročilu in predlogu uprave o delitvi bilančnega dobička. Nadzorni svet se je prav tako seznanil s poslovanjem družbe v prvih štirih mesecih letošnjega leta.

To obvestilo bo od 11. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.

Uprava

Povzetki revidiranih letnih poročil posebnega vzajemnega sklada Galileo, vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad, in vzajemnega sklada KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, za leto 2004

Povzetki revidiranih letnih poročil posebnega vzajemnega sklada Galileo, vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad, in vzajemnega sklada KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, z(doc, 262.50 KB)

Revidirano letno poročilo družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004

Revidirano letno poročilo družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004(doc, 3.73 MB)

Povzetek revidiranega letnega poročila družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004

Povzetek revidiranega letnega poročila družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., za poslovno leto 2004(doc, 290.50 KB)

Obvestilo o vpisu predsednika uprave v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 8. 4. 2005 prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu predsednika uprave gospoda Romana Androjne v sodni register. Predsedniku uprave je mandat začel teči dne 4. 4. 2005.

To obvestilo bo od 12. 4. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o prejemu odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 5. 4. 2005 prejela naslednje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev:

1. Opr. št. 82/55/AG/04 (207), 74/55/AG/04 in 27/55/AG/04 z dne 30. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov , izda:

  • soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.


2. Opr. št. 82/56/AG/04 (204), 74/56/AG/04 in 27/56/AG/04 z dne 30. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD MM, vzajemni sklad denarnega trga , izda:

  • soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 24. 2. 2005;
  • dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.


3. Opr. št. 79/33/AG-04-(202) z dne 30. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, izda:

  • dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, in vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, z Abanko Vipa d. d., Slovenska 58, Ljubljana.


To obvestilo bo od 6. 4. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava