Obvestilo o prejemu odločbe Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je dne 20. 7. 2005 od Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, prejela odločbo opr. št. 42-29/2005/3 z dne 19. 7. 2005, s katero je ta odločila, da se z dnem 1. 8. 2005 zaradi spremembe nominalne vrednosti delnic in spremembe firme izdajatelja iz BTS izključijo vse redne imenske delnice z oznako KDIN, ter vključi 9.181.542 navadnih imenskih delnic izdajatelja s spremenjeno firmo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Ljubljana, Celovška cesta 206, z oznako KDIR. Nominalna vrednost redne delnice po opravljeni zamenjavi v centralnem registru Centralne klirinško depotne družbe, d. d., Ljubljana (odločba št. KD 1239) znaša 1.000,00 SIT, njihova skupna nominalna vrednost znaša 9.181.542.000 SIT, ISIN koda pa se po novem glasi SI0021113418. Po opravljeni zamenjavi se z dnem 1. 8. 2005 sprosti trgovanje z rednimi imenskimi delnicami z oznako KDIR na prostem trgu.

To obvestilo bo od 21. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava