Obvestilo o drugi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., se je na drugi redni seji dne 22. 7. 2005 seznanil s postopkom zamenjave delnic KD ID, delniške investicijske družbe, d. d., in ugotovil, da je KDD – Centralna klirinško depotna družba d. d. dne 13. 7. 2005 izdala odločbo v zadevi zamenjave delnic KD ID, delniška investicijska družba, d. d. zaradi izvedbe združitve delnic v delnice z višjim nominalnim zneskom, s katero je med drugim odločila, da se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpišejo delnice izdajatelja KD ID, delniška investicijska družba, d. d., z novim nominalnim zneskom, in da je dne 18. 7. 2005 v poročilu o opravljenih vpisih sporočila, da je bilo v centralni register vpisano skupno 9.181.542 delnic z novim nominalnim zneskom 1.000,00 SIT z oznako KDIR v skupnem nominalnem znesku 9.181.542.000,00 SIT, kar predstavlja končno višino osnovnega kapitala.

V skladu s pooblastilom skupščine delničarjev z dne 16. 12. 2004, ki je nadzorni svet pooblastila, da sprejme spremembe statuta, ki pomenijo uskladitev zneska osnovnega kapitala in števila delnic v besedilu statuta s sprejeto in izvedeno združitvijo delnic, in določi prečiščeno besedilo statuta, je nadzorni svet soglašal, da se spremeni statut družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., in sicer se spremeni prvi odstavek 5. člena statuta, tako da se glasi: »(1) Osnovni kapital družbe znaša 9.181.542.000,00 (devetmilijardsto-enainosemdesetmilijonovpetstodvainštiridesettisoč) SIT in je razdeljen na 9.181.542 (devetmilijonovstoenainosemdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z nominalno vrednostjo 1000,00 (tisoč) SIT za delnico. Vse delnice so navadne delnice in so v celoti vplačane.« Nadzorni svet je določil tudi prečiščeno besedilo statuta.

Nadzorni svet je zaradi opravljenega postopka zamenjave delnic ponovno obravnaval predlog sklica skupščine ter predlagal, da skupščina sprejme sklepe v besedilu, kot so navedeni v usklajenem predlogu uprave in nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblastil upravo KD Investments d. o. o. za sklic skupščine, ki bo potekala 30. 8. 2005.

To obvestilo bo od 26. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava