Obvestilo o sprejetih sklepih 6. skupščine delničarjev posebne investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi določb 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami […]

Na podlagi določb 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), uprava KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja
sklepe 6. skupščine delničarjev posebne investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki je bila dne 30. avgusta 2005

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj in Andrejo Metež.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004.
2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID d.d. na dan 31. 12. 2004 znaša 2.085.755.574,79 SIT, in se uporabi, kot sledi:

  • del bilančnega dobička v višini 2.019.939.240,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 220 SIT. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 29. 11. 2005 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2005.
  • preostali del bilančnega dobička v višini 65.816.334,79 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2004.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 1. 9. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.