Sklic skupščine posebne investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d.

Na podlagi 19. člena statuta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.,   6. skupščino KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v torek, 30. avgusta 2005, ob 13.00 uri v prostorih Koloseja, […]

Na podlagi 19. člena statuta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.,
 
6. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v torek, 30. avgusta 2005, ob 13.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj in Andrejo Metež.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004.
2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID d.d. na dan 31. 12. 2004 znaša 2.085.755.574,79 SIT, in se uporabi, kot sledi:

  •  del bilančnega dobička v višini 2.019.939.240,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 220 SIT. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 29. 11. 2005 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2005.
  •  preostali del bilančnega dobička v višini 65.816.334,79 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2004.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice  
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 
Sklic skupščine bo od 29. 7. 2005 do nadaljnjega objavljen na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.