5 zmagovalnih kipcev za vzajemne sklade Generali Krovnega sklada; Generali Bond v najtežjem letu na obvezniških trgih prejel nagrado za naj sklad desetletja

 

 

Med vsemi ocenjenimi skladi so zmagovalni vzajemni skladi družbe Generali Investments z najboljšo oceno, pet zvezdic, postali:

  • Generali Bond, obvezniški – EUR, naj sklad za tri- in desetletno obdobje v kategoriji evropski korporativni in agregatni obvezniški,
  • Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR, naj sklad za tri- letno obdobje
  • Generali MM, denarni, naj sklad za desetletno obdobje v kategoriji denarni – evro,
  • Generali Rastko, evropski delniški evropski, naj sklad v kategoriji delniški evropski za desetletno obdobje.

 

Poleg navedenega je bil Generali Bond, obvezniški – EUR, razglašen za naj obvezniški sklad desetletja. Med najboljše tri upravljavce premoženja se je ponovno uvrstil Primož Cencelj, CFA, vodja upravljanja obvezniških naložb v družbi Generali Investments, ki je za malenkost zgrešil prvo mesto.

 

Luka Flere, član uprave Generali Investments, je ob tej priložnosti poudaril: »Plemenitenje premoženja v skladih je tek na dolge proge. Za nami je zahtevno leto na obvezniškem trgu najzahtevnejše v zgodovini. V težkih razmerah smo ponovno dokazali, da izpolnjujemo naše poslanstvo, ki je  zagotoviti kakovostno, urejeno, dolgoročno donosno in raznovrstno storitev upravljanja premoženja za naše vlagatelje. V trenutnih razmerah rastočih obrestnih mer in inflacije je aktivno upravljanje premoženja še večji izziv.«

 

 

 

 

 

Generali Investments v smeri spodbujanja trajnostnosti

 

Tudi v družbi za upravljanje Generali Investments, članici Skupine Generali, ki je prva družba za upravljanje v Sloveniji, so s 1. februarjem 2023 naložbeni proces upravljanja 11 od 15 podskladov Generali Krovnega sklada dopolnili z vključitvijo tveganj glede trajnostnosti v proces sprejemanja investicijskih odločitev. Omenjeni podskladi se tako uvrščajo med t. i. finančne produkte iz 8. člena Uredbe SFDR*. Za takšne finančne produkte se šteje, da spodbujajo okoljske in družbene vidike dejavnikov trajnostnosti.

Tudi vlagatelji želijo prispevati k trajnostnemu razvoju

V družbi Generali Investments menijo, da lahko prispevajo svoj delež v času vse večje ogroženosti okolja, negativnih podnebnih sprememb ter zahtev po izpolnjevanju višjih družbenih in upravljavskih standardov s spodbujanjem trajnostnih vidikov poslovanja izdajateljev finančnih instrumentov, v katerih imajo podskladi naložena svoja sredstva. Vse to seveda sovpada z vsesplošno težnjo po bolj trajnostnem razvoju, pa tudi vse izrazitejšim željam večine vlagateljev, da tudi sami prispevajo v trajnostno prihodnost.

Ključne spremembe v procesu izvajanja naložbene politike v smeri trajnostnega razvoja

Proces izvajanje naložbene politike, bo po novem vključeval pristop ESG integracije. Doseganje novega naložbenega cilja navedenih podskladov, ki je opredeljen kot kapitalska rast s spodbujanjem okoljskih in družbenih značilnosti, se bo merilo s skupnim kazalnikom, to je z deležem sredstev vsakega od podskladov, zajetim s strategijo ESG integracije. Naložbe, za katere se šteje, da so usklajene z okoljskimi in družbenimi značilnostmi, ki jih spodbuja vsak posamezen podsklad, bodo znašale od 75 do 100 odstotkov njegovih sredstev.

V skupini Generali, ki je ena večjih globalnih finančnih in zavarovalnih skupin, in katere del je tudi skupina Generali Investments, so trajnostna načela že pred časom vključili v poslovanje. Skrb za bolj trajnostno prihodnost se izraža prek naložbenih odločitev, odnosov z zaposlenimi in strankami. Cilj je ustvarjati dolgoročno konkurenčne donose in hkrati vplivati na družbo (S), okolje (E) in korporativna merila prek upravljavskega vidika (G) – ESG. Zavedajo se, da morajo pri vključevanju ESG načel sodelovati in ukrepati vsi deležniki. Najprej država, ki mora to področje urediti sistemsko, z ustreznimi spodbudami in zakoni, seveda pa tudi podjetja, ki bodo morala zakon in pravila implementirati v poslovanje in spremeniti poslovne procese. Pomembni deležnik so tudi finančne institucije, ki bodo morale poskrbeti za alokacijo kapitala, in posamezniki z odgovornim ravnanjem.

 

 

*Uredba SFDR je Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, ki določa pravila o preglednosti vključevanja tveganj glede trajnostnosti in upoštevanja škodljivih vplivov v postopke pri udeležencih na finančnem trgu in finančnih svetovalcih ter pravila o zagotavljanju informacij o trajnostnih vplivih finančnih produktov
**ESG je kratica, ki označuje E- environment oziroma okolje, S- social oziroma družba in G- governance oziroma upravljanje.

 

 

 

 

Generali Prvi izbor in Generali Vitalnost z najboljšo skupno oceno upravljanja premoženja: 5 Morningstar zvezdic

»Negotovo« je beseda, ki najbolje označuje leto 2022. Vojna na pragu Evropske unije, inflacija v višini, ki spominja na 80 leta preteklega stoletja, vzpon diktatur in najhitrejši dvig obrestnih mer v ZDA v zgodovini so teme, ki so krojile dogajanje na kapitalskih trgih v lanskem letu. Pričakovano gospodarsko okrevanje po koncu pandemije je bilo zaradi krčenja zaupanja potrošnikov in vlagateljev nižje od pričakovanja. Svetovni kapitalski trgi so bili v letu 2022 v znamenju centralnih bank, ki so po skoraj desetletju spremenile politiko in močno podražile ceno denarja. To je prineslo močno volatilnost na delniške in obvezniške trge. Slednji so doživeli največji padec v zadnjih 50 letih.

Kljub veliki negotovosti smo v družbi Generali Investments leto zaključili z rezultati, ki izkazujejo ohranjanje strokovnosti in odličnosti aktivnega upravljanja premoženja naših vlagateljev, saj je donosnost 12 od 15 podskladov Generali Krovnega sklada v obdobju od 31. 12. 2021 do 31. 12. 2022 presegla donosnost primerjalnega indeksa.

Navedeno potrjuje tudi mednarodna Morningstar ocena.

Pet skladov ima največ 5 ali 4 Morningstar zvezdice, kar pomeni uvrstitev med najboljših 10 % ocenjenih skladov v posamezni kategoriji (v primeru 5 Morningstar zvezdic) oziroma, naslednjih 22,5 % ocenjenih skladov (v primeru 4 Morningstar zvezdic). Na dan 31. 12. 2022 so imetniki s skupno oceno 5-ih ali 4-ih Morningstar zvezdic naslednji podskladi Generali Krovnega sklada:

 

*Morningstar zvezdice so ocene upravljanja, ki jih poda neodvisna in mednarodno najbolj priznana agencija za ocenjevanje uspešnosti upravljanja skladov Morningstar, ustanovljena v Združenih državah Amerike. Skladom po svetu podeljuje ocene že od leta 1985. Ocene so podeljene na osnovi tveganju prilagojene donosnosti, ki izhaja iz naložbene politike sklada in kjer se upošteva tudi stroškovna učinkovitost upravljanja. Skladi so razdeljeni v naložbene kategorije, ocena je skladu podeljena na osnovi uvrstitve sklada v svoji kategoriji in se mesečno osvežuje. Najvišja ocena je ocena 5 zvezdic. Najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji prejme 5 zvezdic. Naslednjih 22,5 % skladov prejme 4 zvezdice, še naslednjih 35 % prejme 3 zvezdice, naslednjih 22,5 % skladov prejme 2 zvezdici in zadnjih 10 % skladov prejme 1 zvezdico. Vsak sklad je ocenjen v obdobju desetih, petih in treh let. Na podlagi teh ocen se oblikuje skupna ocena sklada. Način oblikovanja skupne ocene: če sklad posluje vsaj 3 in manj kot 5 let, se za skupno oceno uporabi ocena iz 3-letnega obdobja. Če sklad posluje vsaj 5 in manj kot 10 let, se za izračun skupne ocene upošteva 60 % ocene iz 5-letnega obdobja, in 40 % ocene iz 3-letnega obdobja. Če sklad posluje vsaj 10 let, se za izračun skupne ocene upošteva 20 % ocene iz 3-letnega obdobja, 30 % ocene iz 5-letnega obdobja in 50 % ocene iz 10-letnega obdobja.

 

 

Avtorske pravice © 2020 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice pridržane. Informacije v tej publikaciji: (1) so last družbe Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) jih ni dovoljeno kopirati ali distribuirati; in (3) niso zajamčeno točne, popolne ali pravočasne. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz uporabe teh informacij. Pretekla donosnost ni jamstvo za rezultate v prihodnosti.

 

 

Generali Investments podpisal pogodbo o prenosu upravljanja Generali Growth Equity Fund, sklada zasebnega kapitala, na ALFI PE

 

Z izvedbo transakcije se naložbena politika Sklada ne bo spremenila, prav tako pa sprememba ne bo vplivala na vlagatelje Sklada. Skupina Generali še naprej ostaja drugi največji vlagatelj v Sklad, takoj za Evropskim investicijskim skladom (EIF). Za zaključek transakcije je med drugim potrebno pridobiti potrditve ustreznih organov Sklada in pridobitev regulatornih dovoljenj.

Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. V njegovem naložbenem portfelju so podjetja, katerim je skupna trajnostna usmerjenost, visoka razvitost in sledenje trendom ter izjemen potencial za rast.

Generali Investments d.o.o. bo še naprej upravljal alternativne sklade, kot je nepremičninski sklad Generali Adriatic Value Fund. Poleg tega Skupina Generali še naprej ostaja drugi največji vlagatelj v skladu zasebnega kapitala Generali Growth Equity Fund, kljub prenosu upravljanja tega sklada na novega upravljavca. Skupina Generali tako ostaja močan podpornik slovenskega gospodarstva, ne le z zavarovalniškimi storitvami in upravljanjem premoženja, temveč kot vlagatelj z lastnimi naložbami v slovenska podjetja.

Družba ALFI PE d.o.o. je del ALFI SKLADOV, največje skupine za upravljanje alternativnih skladov v Sloveniji, pod okriljem katere deluje pet različnih alternativnih skladov, ki skupaj upravljajo več kot 400 mio EUR sredstev. ALFI PE d.o.o. že upravlja največji sklad zasebnega kapitala s sedežem v Sloveniji ALFI PE SIS k.d.

 

 

Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z EIF. Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja presega 150 milijonov EUR, kar pomeni več kot 3-kratnik sredstev SID banke.

 

 

Generali Investments prejemnik kar 5 prestižnih priznanj

 

 

Revija Moje finance vsako leto razglasi najboljše vzajemne in pokojninske sklade ter najboljšega upravljavca premoženja v Sloveniji.

Na prireditvi so tudi letos podelili zvezdice skladom za tri-, pet- in desetletno obdobje, ki predstavljajo najvišjo prepoznavnost v industriji vzajemnih skladov in so odraz največje odličnosti upravljanja skladov. Letos so zmagovalni vzajemni skladi z najboljšo oceno, pet zvezdic, postali:
Generali Prvi izbor, delniški globalni, naj sklad v kategoriji delniški globalni za desetletno obdobje.
Generali Bond, obvezniški – EUR, naj sklad za tri- in desetletno obdobje v kategoriji evropski korporativni in agregatni obvezniški.
Generali MM, denarni, naj sklad za desetletno obdobje v kategoriji denarni – evro.
Generali Surovine in energija, delniški, naj sklad za triletno obdobje v kategoriji delniški energija in materiali.

 

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments je ob tej priložnosti poudaril: »Vlaganje je maraton, tek na dolge proge. Naš najstarejši sklad je na začetku letošnjega leta praznoval 30 let, toliko je stara tudi industrija investicijskih skladov v Sloveniji. V vsem tem času je naše poslanstvo zagotoviti kakovostno, urejeno, dolgoročno donosno in raznovrstno storitev upravljanja premoženja za naše vlagatelje. V trenutnih razmerah rastočih obrestnih mer in inflacije je aktivno upravljanje premoženja še večji izziv. Ponosni smo, da prejete nagrade vedno znova potrjujejo, da smo na pravi poti in da je naše delo odraz zagnanosti vseh zaposlenih, ki smo že vrsto let dobro uigran tim.«

 

Generali Growth Equity Fund v procesu pridobivanja svoje naložbe v družbi Zobozdravstvo Diamant, Celje

 

 

Zobozdravstvo Diamant d.o.o. je največji zasebni dentalni center v Sloveniji, s sedežem v Celju, ki trenutno obratuje z 10 zobozdravniškimi stoli. Glavne dejavnosti podjetja so protetika, ortodontika, implantologija, zobna konzervativa in endodontija. Podjetje ima jasno izdelano strategijo poslovanja, v kateri je središče stranka – pacient, in napredne visokotehnološke instrumente ter materiale, ki pacientom zagotavljajo najkvalitetnejše storitve po principu vse na enem mestu, vključujoč zdravstveno–funkcionalni in estetski vidik.

Z vstopom sklada v lastniško strukturo se bo družba Zobozdravstvo Diamant finančno okrepila in pridobila dodatno strokovno podporo ter izkušnje na področju širitve dejavnosti, s čimer se bo vodilni položaj pri izvajanju visokokakovostnih zobozdravstvenih storitev še okrepil.

Sklad skupaj z ustanoviteljem, ki ostaja v lastniški strukturi, načrtuje širitev centra po Sloveniji. S tem bo Zobozdravstvo Diamant svoje visokokvalitetne storitve približalo širši množici v Sloveniji.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

 

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo Zobozdravstvo Diamant, d.o.o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

 

V Deželno banko po vzajemne sklade Generali Investments

 

 

K vzajemnim skladom je možno pristopiti v naslednjih 14 DBS poslovalnicah: Ljubljana (Kolodvorska 9), Medvode (Cesta ob Sori 11), Kranj (Šuceva 27), Maribor (Eve Lovše 15), Gornja Radgona (Partizanska 23), Slovenj Gradec (Ronkova 37), Celje (Kocbekova 5), Koper (Zore Perello Godina 2), Nova Gorica (Tolminskih puntarjev 2), Sežana (Partizanska cesta 63), Postojna (Novi trg 6), Tolmin (Rutarjeva 35), Idrija (Lapajnetova 35) in Novo mesto (Novi trg 9). Dodatna vplačila so možna v vseh 75 poslovalnicah DBS.

Mag. Barbara Cerovšek Zupančič, članica uprave DBS: »Veseli smo, da lahko strankam ponovno nudimo pristope k vzajemnim skladom. S tem smo obogatili nabor naših storitev, stranke pa so pridobile dodatne možnosti za naložbo presežnih sredstev. Verjamemo, da bo partnersko sodelovanje z Generali Investments uspešno in ga bomo ohranili dolgoročno«.

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments je ob tem dodal: »Smo v obdobju, ko so trenutne obresti za varčevanje nizke, zaradi inflacije pa naši prihranki kopnijo. V takšnem obdobju je vlaganje na kapitalske trge pomemben sestavni del našega finančnega premoženja. Zelo priljubljen enostaven in hkrati tudi likviden način plemenitenja prihrankov na kapitalskih trgih so vzajemni skladi, ki jih sedaj ponuja tudi naš partner Deželna banka Slovenije. Verjamemo, da smo skupaj lahko še učinkovitejši pri plemenitenju vaših prihrankov«.

Pri Generali Investments smo pripravili tudi posebno akcijsko ponudbo, bon v vrednosti 30 EUR za nove vlagatelje oz. 50 % nižje vstopne stroške. Podrobnosti so dosegljive na spletni strani: Vzajemni skladi | DBS

 

Z lepimi pozdravi.

Generali Investments d.o.o.

 

Generali Investments postal podpornik projekta Botrstvo

 

 

»Veliko zdravja, ljubezni, razumevanja, smeha, pesmi, plesa, dobrih ljudi in še kanček sreče za povrh!« …. je na našo virtualno smrečico zapisala Nina.

Da bi vsaj del teh želja lahko uresničili za tiste najbolj ranljive, smo se v družbi Generali Investments odločili, da bomo vaše želje potrojili in skupni znesek v višini 6.000 evrov prispevali v projekt Botrstvo. Generali Investments s svojim delovanjem sledimo našemu poslanstvu v okviru katerega razvijamo tudi družbeno odgovorno noto. S številnimi donacijami smo dejavni na področju humanitarne dejavnosti in kulture ter športa in izobraževanja, s čimer želimo pomagati tudi družbeno najšibkejšim k uresničitvi drznih ciljev.

Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja, zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter omogočanje boljših pogojev za zdrav in spodbuden razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov.

Hvala vsem za podporo in vse dobro v 2022!

Generali Investments d.o.o.

 

 

Že 30 let lahko investiramo v slovenske vzajemne sklade

Sklad Generali Galileo je opravljal pionirsko delo – tlakoval je pot in uspešno oral ledino na slovenskem trgu ostalim vzajemni skladom in bil del razvoja slovenskega kapitalskega trga.

Sklad ni zaman poimenovan po italijanskem fiziku, matematiku, astronomu, enemu najpomembnejših osebnosti znanstvene revolucije 17. stoletja, ki je bil pionir na področju astronomije. Rojstvo sklada namreč pomeni tudi prelomnico, ko je industrija vzajemnih skladov, ki ima v zahodno evropskih državah sicer že več kot stoletno tradicijo, zaživela tudi v Sloveniji. Z rojstnim dnem prvega sklada v Sloveniji – Generali Galilea tako praznujemo tudi 30 let industrije investicijskih skladov v Sloveniji. Prva zakonodaja, ki je urejala področje investicijskih skladov, Zakon o trgu vrednostnih papirjev in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter ustanovitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, je stopila v veljavo šele dve leti kasneje, leta 1994.

Generali Galileo je danes globalni mešani fleksibilni sklad in eden od 16 podskladov Generali Krovnega sklada. Takoj ob ustanovitvi je imel prvi slovenski sklad le 18 vlagateljev, v 30. letih delovanja pa mu je zaupalo več kot 54.000 vlagateljev in tako danes z več kot 109 milijonov sredstev evrov v upravljanju predstavlja enega večjih slovenskih vzajemnih skladov.

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments, je ob tej priložnosti poudaril: “Tako kot naša država, tudi naš najstarejši sklad – prvi slovenski vzajemni sklad Generali Galileo – praznuje 30 let. Enako kot tri desetletja nazaj tudi danes verjamemo v industrijo vzajemnih skladov kot najboljšega produkta za vlaganje na kapitalske trge. Svet se razvija in po vsaki krizi pride preboj, zato menim, da smo, skupaj z našimi vlagatelji, v industriji vzajemnih skladov na dolgi rok vedno na zmagovalni strani. Zavedamo se pomena kakovostnega upravljanja in še naprej se bomo trudili upravičiti zaupanje naših vlagateljev, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za zaupanje.”

Industrija vzajemnih skladov v Sloveniji
Vlagateljem je trenutno na voljo 78 vzajemnih skladov, ki jih upravlja pet slovenskih družb za upravljanje in v katerih je konec novembra po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev 4,189 milijarde evrov sredstev in 492.533 vlagateljev. Celotna sredstva v upravljanju v Evropi v zadnjem desetletju vztrajno naraščajo in so konec septembra 2021 – to so zadnji podatki – dosegla ocenjenih 31,3 bilijona evrov. Po podatkih EFAMA je Združeno kraljestvo največji evropski trg upravljanja premoženja, sledijo pa mu Francija, Nemčija, Švica, Nizozemska in Italija, med tem ko pa se Slovenci med evropskimi državami uvrščamo v sam vrh po stopnji varčevanja pa smo na drugi strani, kar se tiče plemenitenja premoženja v vzajemnih skladih, še vedno zelo zadržani, ne glede na številne prednosti tovrstne oblike vlaganja. V Sloveniji gospodinjstva večino svojih prihrankov hranijo v bankah – do konca oktobra 2021 je vrednost depozitov gospodinjstev znašala 23,702 milijard evrov – kar je verjetno rezultat pomanjkljive strategije upravljanja s finančnim premoženjem, zelo konzervativno usmerjene zgodovine upravljanja prihrankov starejših generacij in slabih izkušenj iz zadnje finančne krize. Težava nastane predvsem zaradi inflacije, ki čez leta počasi razkraja vrednost sredstev. Na drugi strani pa kapitalski trg, pri katerem so možne tudi kratkoročne nihajnosti (kot zrcalo vseh gospodarskih, geopolitičnih, naravnih in drugih dejavnikov) in ima bolj dinamično gibanje, vztrajno raste in kljubuje vsem razmeram ter ima dolgoročno gledano pozitiven naklon krivulje. Posledično ima industrija vzajemnih skladov v Sloveniji še možnosti za razvoj.

Enako kot pred tremi desetletji tudi danes industrija vzajemnih skladov velja za najboljši produkt za vlaganje na kapitalske trge, še posebej v obdobju nizkih obrestnih mer in inflacije, značilni za zadnje obdobje. Pričakuje se, da bo enako ali pa še bolj pomembno vlogo odigrala tudi v prihodnje. Ob tem pa ne smemo pozabiti še na trajnostne teme, ki jih bodo morale nasloviti tudi družbe za upravljanje in bodo tako skupaj s preostalimi finančnimi institucijami pomembno prispevale k uspešnemu prehodu v trajnostno gospodarstvo. Namreč ESG dejavnike, dejavnike trajnosti, bodo morale vključiti v svoje naložbene odločitve in tudi same odigrati pomembno vlogo pri krojenju usode planeta.

 

Generali Investments letos z 1,7 milijarde evrov sredstvi
Za družbo Generali Investments, ki je del svetovne finančne skupine Generali, ta letos praznuje 190 let obstoja, je bilo leto 2021 uspešno. Sredstva, ki jih imajo v upravljanju ob zaključku leta 2021 dosegajo več kot 1,7 milijarde evrov. Zaupa ji preko 51.000 vlagateljev. Konec leta 2021 upravlja Generali Krovni sklad s 16 podskladi in dva specialna investicijska sklada: alternativni nepremičninski sklad Generali Adriatic Value Fund in specialni sklad zasebnega kapitala Generali Growth Equity Fund ter premoženje drugih portfeljev v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Generali Investments je edina družba za upravljanje, ki skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) upravlja alternativne investicijske sklade (AIS). Zunaj Slovenije delujeta dve hčerinski družbi za upravljanje, Generali Investments v Zagrebu in Generali Investments v Skopju ter skupaj upravljata 16 investicijskih skladov, od tega devet vzajemnih skladov na Hrvaškem in sedem v Makedoniji.

Generali Growth Equity Fund je zaključil nakup deleža v družbi Rolnet d.o.o.

 

 

Podjetje Rolnet d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2004 in deluje na trgih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Avstriji. Podjetje danes predstavlja zanesljivega partnerja v panogi športne prehrane, hkrati pa je eden izmed vodilnih specializiranih trgovcev na področju športne prehrane ter izdelkov za zdravje in dobro počutje v regiji jugovzhodne Evrope. Razvija in trži izdelke športne prehrane in prehranska dopolnila s poudarkom na prodaji v franšiznih prodajalnah, nakupovalnih in fitnes centrih, preko spletne trgovine in drugih distributerjev (trgovci na drobno). Podjetje je lastnik blagovnih znamk Proteini.si in Battery Nutrition, skozi leta so hkrati postopoma pridobivali distribucijo in zastopstva za najbolj uveljavljene evropske blagovne znamke športne prehrane.

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v podjetje, bo Rolnet okrepilo nadaljnji razvoj svojih storitev in ponudbo le-teh na trgih v ožji regiji.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

 

 

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo Rolnet d. o. o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.