Kaj je ESG, kaj so ESG dejavniki?

Družbeno odgovorno investiranje, zelene naložbe, etično investiranje, trajnostne naložbe, ESG naložbe. O čem pravzaprav govorimo? Kaj pomeni kratica ESG in kaj so ESG dejavniki?

 

Svet nujno potrebuje zeleni prehod. Svojo vlogo morajo odigrati vsi deležniki: država, podjetja v realnem sektorju, finančne inštitucije, posamezniki kot potrošniki in kot mali vlagatelji. Vlagatelji bodo pomemben korak na poti v trajnostno prihodnost naredili s preusmeritvijo kapitalskih tokov oziroma investicij v razvoj trajnostnih projektov. Tudi skladi, ki upoštevajo ESG dejavnike, malim vlagateljem nudijo možnost sodelovanja pri ustvarjanju bolj zelene in človeku prijazne prihodnosti.

 

Drevo, ki raste iz kupa zemlje

Kaj pomeni ESG?


O tem, kaj je ESG investiranje in kaj je trajnostno investiranje smo razpravljali na webinarju: Na poti v trajnostno prihodnost. Kaj je ESG. Vabljeni k ogledu krajšega odlomka webinarja.

 

 

Kratica ESG se v poslovnem in investicijskem svetu vse bolj uporablja. Je angleška kratica, ki  pomeni E – Environmental prevedeno okoljske, S – Social prevedeno družbene in G – Governance prevedeno upravljavske dejavnike oziroma vidike trajnostnosti. Vsi ti trije dejavniki so pomembni v trajnostnem razvoju. 

Upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov pri poslovanju podjetij postaja pomemben dejavnik presoje ustreznosti poslovanja podjetij na sploh in tudi, ali je podjetje kot tako primerna naložba.

Z upoštevanjem ESG dejavnikov vlagatelji dobijo celovit vpogled v to, kako proučevano podjetje služi vsem svojim deležnikom – zaposlenim, strankam, skupnosti, okolju/planetu in delničarjem. 

Z drugimi besedami, ESG pomeni:

E – Kako podjetje ravna z okoljem,

S – Kako podjetje ravna z ljudmi,

G – Kako je podjetje vodeno.

 

Kaj pa vsak izmed treh ESG dejavnikov oziroma vidikov obravnava v praksi?

Listje v roki

 

Okoljski vidik (environmental): se ukvarja s celovito presojo vplivov podjetja na okolje. To lahko med drugim vključuje ogljični odtis podjetja, uporabo strupenih kemikalij v proizvodnih procesih, okoljski vpliv dobaviteljev, odpornost na podnebna tveganja, ravnanje z vodnimi viri, odpadki itd. 

Več oseb v suknjičih

 

Družbeni vidik (social): nanaša se na širši vpliv podjetja na družbeno okolje, tako znotraj organizacije, kot širše. Preučuje lahko, kako se podjetje zavzema za širše družbeno dobro, ravnanje z zaposlenimi, rasno, kulturno in spolno raznolikost znotraj organizacije, dostop do komunikacijskih poti, spodbujanje izobraževanja, zagotavljanje zdravstvenega in socialnega varstva zaposlenih itd.

Ikona banke

 

Upravljavski vidik (governance): zadeva vprašanja, kako uprava in vodstvo spodbujata pozitivne spremembe. Vključuje dejavnike, kot je plačni razpon znotraj podjetja, skladnost z zakoni, davčna odgovornost, raznolikost in neodvisnost vodstva, odnosi med vodstvom in delničarji, strankami, mediji ter ostalimi deležniki.


Presoja skladnosti z ESG standardi na poti v trajnostno prihodnost

 

Okoljski, družbeni in upravljavski standardi (ESG dejavniki) so tesno povezani s konceptom odgovornega investiranja (ang. Responsible investing). To je vse bolj uveljavljen pristop, pri katerem cilj vlaganja ni zgolj maksimiranje dobičkov, ampak tudi pozitiven vpliv na družbo in okolje. 

Vse do konca prejšnjega stoletja je prevladovalo prepričanje, da so iz strogo finančnega vidika stroški etično odgovornega poslovanja podjetij večji od koristi, posledično naj bi bili dobički in donosnost naložb, ki pri svojem poslovanju upoštevajo trajnostna načela nižja. Na prehodu v enaindvajseto stoletje pa vse več raziskav kaže, da temu ni tako in da vlagatelji, ki pri svojih naložbenih odločitvah upoštevajo ESG dejavnike, niso prikrajšani za donose.

Upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov torej ne poslabša rezultatov podjetij. Še več, podatki kažejo, da so investicijski skladi, ki pri naložbenih odločitvah upoštevajo  dejavnike trajnostnosti, odpornejši med obdobji povečane negotovosti in nihajnosti na trgih (Mornigstar Manager Research, 2023). Pričakuje se, da bodo podjetja, ki so zavezana trajnostnemu razvoju in bodo upoštevala ESG dejavnike, imela na dolgi rok nižjo stopnjo trajnostnega tveganja, višjo stopnjo ugleda, lažji in cenejši dostop do virov financiranja in dobrega kadra. Vse to pa na dolgi rok vodi do uspešnosti poslovanja, ki se izraža tudi v vrednosti za delničarje. 

 ESG standardi torej pomagajo pri presoji o tem, kako posamezno podjetje upravlja s tveganji in priložnostmi, povezanimi z različnimi vidiki trajnostnosti. 

Celovita ocena skladnosti določene naložbe z ESG standardi je kompleksen in dolgotrajen proces, ki se izvede v okviru  procesa sprejemanja naložbenih odločitev. 

Sam postopek ESG integracije v naložbeno strategijo za Generali Krovni sklad je podrobneje predstavljen v dokumentu ESG integracije in opisuje izključevanje naložb, ki ne izpolnjujejo izhodiščnih kriterijev glede trajnostnosti  in delujejo v nasprotju z ESG vrednotami.; 

Podrobno Družba Generali Investments razkriva na spletni strani v dokumentu – Seznam izključenih izdajateljev

ter vključitev naložb za katere menimo da pozitivno prispevajo k trajnostni prihodnosti, kljub temu da delujejo v „ne-tako-zelo-trajnostnih“ dejavnostih, imajo pa kredibilne strategije energetskega prehoda in rezultat implementacije.

Ni vsaka ESG naložba trajnostna naložba  

 

ESG skladi so torej v investicijskem svetu vedno bolj uveljavljen naložbeni produkt. Med seboj se delijo glede na stopnjo integracije načel ESG v naložbene odločitve.  Zaradi pozitivnega vpliva na ugled in poslovanje so nekatere organizacije začele nepravilno uporabljati pojem trajnostna naložba. Obstaja več kategorij ESG produktov /skladov in ni vsak ESG sklad tudi trajnostna naložba.

 

Različne kategorije ESG produktov

 

Klasifikacija ESG skladov oziroma finančnih produktov  natančno določa EU zakonodaja( tako imenovana  uredba s kratico SFDR*:

 • Najbolj zeleni finančni produkti ali skladi (uvrščajo se v 9.člen SFDR):

To so skladi, ki investirajo zgolj v trajnostne naložbe, se uvrščajo med finančne produkte 9. člena Uredbe SFDR, pogoji za uvrstitev v 9. člen so zato najstrožji, dosegajo jih podjetja, ki neposredno prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Evropska taksonomija zelo natančno opredeljuje, kaj je trajnostna naložba. To je naložba katere cilj je trajnosnostni in mora izpolnjevati 3 pogoje in sicer:  

 1. Ne škoduje preostalim okoljskim ciljem.
 2. Znatno prispeva k enemu izmed okoljskih ciljev:
  – Blažitev podnebnih sprememb
  – Prilagajanje podnebnim spremembam
  – Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov
  – Prehod na krožno gospodarstvo
  – Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja
  – Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov
 3. Upošteva minimalne standarde korporativnega upravljanja:
  1. Smernice  Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD za mednarodna podjetja
  2. Globalni dogovor ZN
 • Svetlo zeleni finančni produkti po 8.člen SFDR 

Skladi, ki spodbujajo ESG značilnosti oziroma finančne tokove usmerjajo tja, kjer so izdajatelji aktivni na nivoju trajnostnega razvoja ter spodbujajo okoljske in družbene aktivnosti, pri tem pa ne investirajo zgolj v trajnostne naložbe, spadajo med finančne produkte 8. člena SFDR. Takim skladom pravimo svetlo zeleni, saj lahko vsebujejo tudi naložbe, ki niso strogo trajnostne. Med produkte 8. člena SFDR se uvršča tudi 11 od 15  podskladov Generali Krovnega sklada družbe za upravljanje Generali Investments

 • 6. člen SFDR

Pod 6. člen SFDR spadajo skladi oziroma finančni produkti, ki niso ne temno ne svetlo zeleni in samo obvladujejo tveganja glede trajnostnosti, a nimajo trajnostnih naložb in ne spodbujajo okoljskih, družbenih ali upravljavskih aktivnosti. 

Praksam, s katerimi podjetje da vtis, da je bolj trajnostno naravnano, kot dejansko je, pravimo zeleno zavajanje oziroma greenwashing.

Poenostavljeno vse zgoraj navedeno lahko prikažemo v spodnji razpredelnici.

Prispevajte svoj delež k boljši prihodnosti in investirajte po načelih ESG 

 

Vedno več empiričnih raziskav potrjuje, da z upoštevanjem ESG dejavnikov vlagatelji ne žrtvujejo donosnosti. 

Če vas skrbijo klimatske spremembe (E), podpirate izenačitev plačila za ženske, odpravo modernega suženjstva in odpravo prisilnega dela otrok (S) in če ste proti korupciji in podkupovanju (G) potem je za vas primerno tudi ESG investiranje.

Rešitev za male vlagatelje ponujajo ESG investicijski skladi, kjer postopek presoje opravijo profesionalni upravitelji premoženja.

Več o tem, kaj so ESG skladi na webinarju: Na poti v trajnostno prihodnost. Kaj je ESG?

Ogled webinarja

Iz zemlje vzklije drevo

Skupna vrednost sredstev pod upravljanjem investicijskih skladov, ki so označeni kot skladni z ESG standardi je leta 2022 na globalni ravni znašala 38 bilijonov evrov (38 tisoč milijard). Za primerjavo, to je približno 612 krat toliko, kot je znašal letni BDP Slovenije.

V pomoč pri soustvarjanju trajnostno naravnane in človeku bolj prijazne prihodnosti prek trajnostnega investiranja so vam na voljo tudi finančni svetovalci, ki bodo odgovorili na vaša vprašanja vezana na ESG investiranje ter vam svetovali pri sestavi svojega trajnostno usmerjenega portfelja. 

Rešitev za male vlagatelje ponujajo ESG investicijski skladi, kjer postopek presoje opravijo profesionalni upravitelji premoženja.

 

Prijava na posvet

     

Z upoštevanjem ESG dejavnikov pri svojih tako potrošniških kot investicijskih odločitvah  prispevamo k boljšemu jutri in omejimo tveganja povezana z neetičnimi poslovnimi praksami podjetij v katera investiramo. 

 

*Uredba SFDR (Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, ki določa pravila o preglednosti vključevanja tveganj glede trajnostnosti in upoštevanja škodljivih vplivov v postopke pri udeležencih na finančnem trgu in finančnih svetovalcih ter pravila o zagotovaljanju informacij o trajnostnih vplivih finančnih produktov).