Vse, kar morate vedeti o vrednostnih papirjih

Vrednosti papirji so eden izmed ključnih elementov sodobnega gospodarstva. Vladam in podjetjem omogočajo zbiranje kapitala, potrebnega za rast in razvoj, vlagateljem pa nalaganje presežnih denarnih sredstev v naložbe s potencialom donosa. Omogočajo torej prenos sredstev od tistih, ki trenutno denar imajo in ga ne potrebujejo nujno, k tistim, ki denar potrebujejo za izvedbo gospodarskih projektov ali za nadaljnji razvoj. Ta dinamika zagotavlja vitalnost finančnih trgov in spodbuja gospodarsko rast.

Vloga vrednostnih papirjev v gospodarstvu.

 

Izraz »vrednostni papir« izhaja iz osnovne funkcije, ki jo opravlja. Je namreč zapis, ki predstavlja neko obliko finančne vrednosti ali pravice. »Vrednost« se na primer pri delnicah nanaša na lastniški delež v podjetju, pri obveznicah pa pravico do prejema vložene glavnice s pripadajočimi obrestmi.

Ključna lastnost vrednostnih papirjev je zamenljivost kar pomeni, da je z njimi mogoče trgovati. Vlagatelji imajo namreč možnost svoje vrednostne papirje prodati drugim tržnim udeležencem. Trgovanje običajno poteka na organiziranih trgih, predvsem borzah. Slednje delujejo pod strogimi regulativnimi standardi in vlagateljem zagotavljajo transparentnost, varnost ter likvidnost. Obstajajo tudi alternative borzam, kot na primer OTC in dark pool trgi.

Delitev vrednostnih papirjev po kategorijah

Vrednostne papirje delimo na:

Lastniški vrednostni papirji: kot že ime pove predstavljajo lastniški delež v podjetju. Najbolj znan primer so delnice. Investitor, ki kupi delnice, dejansko kupi del podjetja. Prednosti vključujejo potencial za visoke donose, saj se vrednost delnic običajno povečuje skupaj z rastjo podjetja. Zgodovinsko gledano je donosnost delnic najvišja med tradicionalnimi naložbami. Slabost je višje tveganje, saj lahko vrednost delnic močno niha, zlasti to velja na kratek rok v času gospodarske nestabilnosti, kot je inflacija. Vrednost delnice lahko pade na nič, če podjetje propade, zato je pri vlaganju v delnice ključna ustrezna razpršitev, s čemer se tveganje naložb v delnice močno zniža.

Dolžniški vrednostni papirji: so instrumenti, preko katerih izdajatelj (podjetje ali vlada) zbere sredstva z obljubo o vračilu glavnice in plačilu obresti. Vlagatelj v dolžniške vrednostne papirje torej izdajatelju posodi denar za določeno obdobje. Primeri vključujejo obveznice in zakladne menice. Prednosti so redni prihodki iz obresti in nižje tveganje v primerjavi z lastniškimi papirji. So bolj predvidljivi in po navadi manj volatilni. Slabost je, da običajno ponujajo nižje donose in so občutljivi na spremembe obrestnih mer ter kreditne sposobnosti izdajatelja. Višje kot je tveganje, da izdajatelj ne bo zmožen poravnati svojih obveznosti, višja je donosnost obveznice.

Hibridni vrednostni papirji: združujejo lastnosti lastniških in dolžniških papirjev. Primeri vključujejo prednostne delnice in konvertibilne obveznice. Prednostne delnice po navadi ponujajo fiksne dividende in imajo prednost pri izplačilu dividend pred navadnimi delnicami. Konvertibilne obveznice omogočajo njihovim lastnikom, da jih zamenjajo za določeno število navadnih delnic. Prednosti so v fleksibilnosti in potencialu za višje donose skozi delničarske pravice. Slabosti vključujejo kompleksnost in specifična tveganja, povezana z hibridnimi instrumenti, kot npr. tveganja povezana z možnostjo konverzije.

Derivati: Derivati so kompleksni finančni instrumenti, katerih vrednost izhaja iz osnovnega sredstva ali skupine sredstev. Osnovna sredstva so lahko delnice, obveznice, valute, surovine, tržni indeksi in obrestne mere.

Delitev vrednostnih papirjev

Ostale možnosti delitve vrednostnih papirjev:

Delitev po kategorijah je osnovna in najbolj pogosta. Sicer pa lahko vrednostne papirje ločimo tudi glede na:

Ročnost: Kratkoročni vrednostni papirji so običajno tisti, katerih ročnost je krajša od enega leta. Sem spadajo na primer zakladne menice, preko katerih se za obdobje do enega leta zadolžujejo države. Prednost kratkoročnih papirjev je v njihovi likvidnosti in nižjem kreditnem tveganju, saj so roki vračila kratki. Dolgoročni vrednostni papirji imajo ročnost daljšo od enega leta.

Likvidnost: Se nanaša na to, kako hitro in enostavno lahko investitor vrednostne papirje proda na trgu. Visoko likvidni vrednostni papirji so tisti, ki jih je mogoče hitro in enostavno prodati brez večjega vpliva na njihovo ceno. Sem običajno spadajo delnice in obveznice velikih in stabilnih podjetij ter državne obveznice. Manj likvidni vrednostni papirji so tisti, kjer je trgovanje omejeno ali kjer so velika nihanja cen. To so običajno delnice manjših, manj znanih podjetij.

Namen: Naložbeni vrednostni papirji so namenjeni dolgoročnemu ohranjanju in rasti kapitala. Sem spadajo delnice, dolgoročne obveznice in vzajemni skladi. Na drugi strani so špekulativni vrednostni papirji tisti, ki jih vlagatelji kupujejo z namenom hitrega zaslužka, običajno zaradi pričakovanj glede kratkoročnih cenovnih sprememb. Sem spadajo na primer opcije in terminske pogodbe.

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Najbolj tradicionalen in prepoznaven način trgovanja z vrednostnimi papirji je trgovanje na borzah, kot sta ameriški New York Stock Exchange (NYSE) in Nasdaq v ZDA, ter Ljubljanska borza pri nas. Borze ponujajo platformo za trgovanje z vrednostnimi papirji, kjer nakup in prodaja poteka v reguliranem in transparentnem okolju. Vlagateljem zagotavljajo varnost in likvidnost pri trgovanju.

Z nekaterimi vrednostnimi papirji, zlasti tistimi, ki niso dovolj likvidni za izpolnitev potrebnih pogojev za uvrstitev na borzo, se trguje na tako imenovanih OTC (Over-The-Counter) trgih. Tukaj se trgovanje odvija neposredno med dvema strankama, brez posrednika in reguliranega trga. OTC trgi sicer ponujajo večjo prilagodljivost in lahko omogočajo dostop do specifičnih naložbenih priložnosti, a izostanek centralizirane institucije, ki bi nadzorovala trgovanje, pomeni manjšo preglednost in višja tveganja.

V zadnjih letih so postale priljubljene spletne trgovalne platforme, ki malim vlagateljem omogočajo enostaven dostop do različnih vrednostnih papirjev, vključno z delnicami, obveznicami in kriptovalutami. Relativno nizki stroški in uporabniku prijazen način trgovanja so pripomogli k demokratizaciji dostopa do finančnih trgov.

Investicijski skladi, kamor spadajo vzajemni skladi in indeksni skladi (ETF), so odlična izbira za vlagatelje, ki iščejo razpršitev tveganj in strokovno upravljanje. Vlaganje v investicijske sklade od vlagatelja terja manj časa in strokovnega znanja, saj za naložbene odločitve in sestavo portfelja skrbijo profesionalni upravitelji skladov.

Zakaj izbrati vzajemne sklade

Vzajemni skladi zbirajo sredstva večjega števila vlagateljev in jih investirajo v razpršen portfelj vrednostnih papirjev. So lahko dostopni, enostavni, vlagateljem ponujajo različne strategije in stile investiranja. Profesionalni upravljavci namesto vlagateljev spremljajo trg in skrbijo za optimalno alokacijo sredstev, kar je idealno za tiste, ki nimajo dovolj časa ali znanja za samostojno upravljanje naložb.

VEČ O VZAJEMNIH SKLADIH

Vzajemni skladi so tudi likvidni, vlagatelji lahko običajno kadarkoli prosto kupujejo in prodajajo svoje deleže. Poleg tega so strogo regulirani, kar vlagateljem zagotavlja dodatno varnost. Iz naštetih razlogov so vzajemni skladi med najbolj primernimi naložbami za velik delež vlagateljev, pri tem so s strokovnimi nasveti vedno na volj finančni svetovalci.

PRIJAVA NA POSVET

Ključna vprašanja z odgovori

Kaj so vrednostni papirji in kakšno vlogo igrajo v sodobnem gospodarstvu?
Vrednostni papirji predstavljajo finančno vrednost ali pravice. Omogočajo prenos sredstev med vlagatelji in tistimi, ki potrebujejo kapital za rast in razvoj. To spodbuja gospodarsko rast in vitalnost finančnih trgov.

Kaj pomeni zamenljivost vrednostnih papirjev in kje se običajno trguje z njimi?
Zamenljivost vrednostnih papirjev pomeni, da je z njimi mogoče trgovati. Običajno se trguje na organiziranih trgih, kot so borze, ki zagotavljajo transparentnost, varnost in likvidnost. Obstajajo pa tudi alternative, kot so OTC in dark pool trgi.

Katere so osnovne vrste vrednostnih papirjev in kakšne so njihove prednosti in slabosti?
Osnovne vrste vrednostnih papirjev vključujejo lastniške vrednostne papirje (delnice), dolžniške vrednostne papirje (obveznice), hibridne vrednostne papirje (npr. prednostne delnice in konvertibilne obveznice) ter derivate. Prednosti in slabosti vsake vrste papirjev so odvisne od naložbenih ciljev in tveganj vlagatelja.

Kje in kako se običajno trguje z vrednostnimi papirji?
Običajno se s vrednostnimi papirji trguje na borzah, ki ponujajo regulirano in transparentno okolje za trgovanje. Alternativne možnosti vključujejo OTC trge, spletne trgovalne platforme in posredno vlaganje prek investicijskih skladov. Vsaka od teh možnosti ima svoje prednosti in slabosti.