Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o preoblikovanju skladov in spremembi pravil upravljanja

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) objavlja, da je dne 7. 12. 2012 s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev pridobila:

Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj naših vlagateljev vezanih na preoblikovanje skladov in spremembo pravil upravljanja.

– soglasje k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade, in v delu, ki se nanaša na posamezne podsklade:

• KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, ki se preimenuje v KD Galileo, mešani fleksibilni sklad,
• KD Rastko, delniški, ki se preimenuje v KD Rastko, evropski delniški sklad,
• KD Bond, obvezniški, ki se preimenuje v KD Bond, obvezniški – EUR,
• KD MM, sklad denarnega trga, ki se preimenuje v KD MM, sklad denarnega trga – EUR,
• KD Prvi izbor, sklad delniških skladov,
• KD Balkan, delniški,
• KD Novi trgi, delniški,
• KD Surovine in energija, delniški,
• KD Tehnologija, delniški,
• KD Vitalnost, delniški
• KD Indija – Kitajska, delniški,
• KD Latinska Amerika, delniški in
• KD Vzhodna Evropa, delniški;

– dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v podsklad KD Krovnega sklada z imenom KD Dividendni, delniški,

– dovoljenje za pripojitev podskladov KD Krovnega sklada:

• KD Severna Amerika, delniški, in KD Finance, delniški, k podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb (z novim imenom KD Galileo, mešani fleksibilni sklad),
• KD Nova energija, delniški, k podskladu KD Surovine in energija, delniški, ter
• KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, k podskladu KD Novi trgi, delniški;

– dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada KD Krovni sklad z vključenimi pravili upravljanja z dne 23. 11. 2012;

– dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad.

Vlagatelji bodo o vseh nadaljnjih postopkih obveščeni. Besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja KD Krovnega sklada ter ključni podatki za vlagatelje so dostopni na spletni strani www.kd-skladi.si, na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., oziroma jih lahko vlagatelji brezplačno naročijo na telefonski številki 080 80 24. Dodatne informacije je možno pridobiti preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo vlagateljem podskladov KD Krovnega sklada in vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni

Prospekt KD Krovnega sklada – ČISTOPIS

Prospekt KD Krovnega sklada – SPREMEMBE

 

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE: