V februarju in marcu KD Skladi brez vstopnih stroškov

Družba KD Skladi je ob začetku leta osvežila portfelj KD Krovnega sklada. Sedaj ga sestavlja 14 podskladov, ki predstavljajo širok nabor naložbenih možnosti. Med njimi lahko davčno ugodno in brez stroškov prehajate ter prilagajate vašo naložbeno strategijo.

Za dobrodošlico ob osveženi paleti skladov in izboljšanih storitvah so KD Skladi od 1. februarja do 31. marca 2013 pripravili akcijo brez vstopnih stroškov!* Obstoječi in novi vlagatelji bodo tako v februarju in marcu oproščeni plačila vstopnih stroškov pri vseh enkratnih vplačilih v vse podsklade KD Krovnega sklada:

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
KD Rastko, evropski delniški sklad
KD Bond, obvezniški – EUR
KD MM, sklad denarnega trga – EUR
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
KD Balkan, delniški
KD Novi trgi, delniški
KD Surovine in energija, delniški
KD Tehnologija, delniški
KD Vitalnost, delniški
KD Indija – Kitajska, delniški
KD Latinska Amerika, delniški
KD Vzhodna Evropa, delniški
KD Dividendni, delniški

Spoznajte zgodbe sveta. En sklad, ena zgodba. Izberite svoje.

*Vsem vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada na podlagi pravilno izpolnjene pristopne izjave, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada od 1. 2. 2013 po 0:01 uri pa do 31. 3. 2013 do vključno 0:01 ure, v navedenem obdobju družba za upravljanje ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in na spletni strani www.kd-skladi.si. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave tipa PV, OV ali VP), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Kluba KD plus oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en, zanj ugodnejši.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.