Umetna inteligenca in investiranje

Umetna inteligenca je postala del našega vsakdana, ki nas spremlja pri prebiranju novic, izobraževanju in delu. AI že zdaj pomembno vpliva tudi na svetovno gospodarstvo, narekuje dogajanje na kapitalskih trgih, hkrati pa napredni sistemi pomagajo tako specializiranim investitorjem kot tudi malim vlagateljem pri sprejemanju investicijskih odločitev.

Umetna inteligenca, ki je še nedavno zvenela kot nekaj futurističnega in relativno oddaljenega, je kar naenkrat postala del našega vsakdana in vse bolj opazno začela vplivati na naše delo, izobraževanje ter vsakdanje življenje. 

Umetna inteligenca (v nadaljevanju AI) deluje s pomočjo velike količine podatkov, ki jih zbira in analizira. Pri tem je ključni del AI strojno učenje, ki računalnikom omogoča, da se “učijo” na podlagi preteklih izkušenj in informacij. Če nekoliko poenostavimo, sistemi AI delujejo tako, da prepoznavajo vzorce, trende in odnose med dostopnimi podatki ter glede na spoznanja iz teh podatkov podajo zahtevane odgovore, napovedi oziroma rezultate. 

Bliskovit preboj AI že močno vpliva tudi na tri dejavnike oziroma področja, povezana z investiranjem, ki jih bomo obravnavali v prispevku:

  1. globalno gospodarstvo – AI ima enormen potencial za povečanje produktivnosti
  2. finančno industrijo – finančni analitiki, upravitelji skladov in znani vlagatelji se pri obdelavi velikih količin podatkov, algoritemskem trgovanju in analiziranju finančnih trgov vse bolj poslužujejo možnosti, ki jih prinaša AI za investiranje ter
  3. male vlagatelje – s programi AI za investiranje so dobili lažji dostop do znanja, informacij in analitičnih orodij ter priložnost za ustvarjanje donosov z investicijami v podjetja povezana z umetno
    inteligenco.

Umetna inteligenca in izzivi globalnega gospodarstva 

AI se uveljavlja v bolj ali manj vseh gospodarskih panogah in že vpliva na produktivnost, inovacije ter razvoj gospodarstva nasploh. Po projekcijah ameriške investicijske banke Goldman Sachs ima AI potencial, da v obdobju desetih let prispeva kar 7 % k globalni gospodarski rasti. Ker je prav gospodarska rast glavni dejavnik dolgoročnih gibanj na borzah, bomo najprej spoznali, kako bo AI pripomogla k hitrejšemu razvoju različnih delov gospodarstva. 

  • Eden izmed zelo aktualnih gospodarskih izzivov je pomanjkanja delovne sile v določenih panogah. AI v povezavi z robotiko lahko prevzame naloge, ki zahtevajo visoko stopnjo natančnosti in ponavljajočega se dela, s čimer sprosti človeške vire za bolj kompleksne naloge. S svojo zmožnostjo analiziranja ogromnih količin podatkov in izvajanja natančnih izračunov omogoča hitrejše odločanje in optimizacijo procesov v podjetjih vseh panog in zaposlene razbremeni rutinskih opravil z manjšo dodano vrednostjo. Zaposleni lahko s tem namesto monotonih dolžnosti več časa namenijo kreativnim in produktivnim nalogam.

  • AI bo imel pomembno vlogo pri reševanju problema staranja prebivalstva. Z napredkom na področju zdravstvene diagnostike in zdravljenja lahko umetna inteligenca pomaga pri odkrivanju bolezni v zgodnjih fazah, prilagajanju individualnega zdravljenja in podpori starejšim osebam pri samostojnem življenju, pomaga pri odkrivanju in razvoju novih zdravil. Vse to zmanjšuje breme na zdravstvenem sistemu, poveča delež delovno sposobnega prebivalstva, predvsem pa omogoča boljšo kakovost življenja za vse generacije.
  • Ključen ekonomski izziv naše generacije je prehod v zeleno gospodarstvo oziroma trajnostni razvoj. AI lahko pomaga pri optimizaciji porabe energije, ravnanju z odpadki in lažjem prehodu na obnovljive vire energije. Z analizo velikih zbirk podatkov in ugotavljanjem vzorcev lahko zmanjša okoljski odtis in pomaga razviti bolj trajnostne prakse poslovanja.
  • AI ima pomembno vlogo pri razvoju pametnega kmetijstva, saj omogoča učinkovitejšo uporabo virov, optimizacijo pridelave in zmanjšanje vpliva na okolje. S pomočjo senzorjev, analize podatkov in avtomatizacije AI omogoča natančno namakanje, upravljanje gnojenja, pravočasno zaznavanje bolezni in škodljivcev ter druge ukrepe za trajnostno kmetovanje.

Umetna inteligenca bo že v bližnji prihodnosti močno spremenila zelo širok nabor gospodarskih panog. Izpostavimo lahko še promet in logistiko, trgovino, proizvodne dejavnosti, računovodstvo itd. Posebej se bomo v nadaljevanju osredotočili na spremembe, ki jih bo umetna inteligenca vnesla v svet financ. 

Vloga umetne inteligence pri profesionalnih vlagateljih

Vlagatelji na borzah in poklicni upravljavci premoženja so pri sprejemanju odločitev in posledično svojih rezultatih od nekdaj odvisni predvsem od svojega znanja, izkušenj in sposobnosti upravljanja s čustvi. S tehnološkim napredkom in razmahom umetne inteligenca jim je pri tem vse bolj v pomoč tehnologija.

Algoritmi umetne inteligence delujejo neprekinjeno, analizirajo podatke v realnem času in se prilagajajo spremembam na trgu, kar investitorjem omogoča, da hitro odreagirajo na spremembe in izkoristijo priložnosti. Umetna inteligenca je sposobna v kratkem času analizirati ogromne količine podatkov, lahko deluje brez človeških čustev  in pristranskosti. To zmanjšuje možnost napak, ki so pogosto povezane z odločitvami investicijskih strokovnjakov, ki so ne glede na znanje in izkušnje konec koncev zgolj ljudje. Več o vplivu čustev na naložbene odločitve si lahko prebere v prispevku Je strah pred vlaganjem utemeljen?

Nekateri strokovnjaki si pri napovedovanju gibanj vrednosti naložb pomagajo tudi z računalniškimi boti za investiranje (roboti, ki na podlagi analize ogromnih količin podatkov samostojno napovejo prihodnja gibanja). Ključni element uspešne uporabe AI za investiranje je razumevanje njenih omejitev in uporaba človeškega znanja ter izkušenj pri interpretaciji rezultatov. AI lahko izvrši določene naloge veliko bolj učinkovito od človeka, a zgolj takrat, ko človek programe AI pravilno usmerja in nudi ustrezne vhodne podatke ter nato rezultate interpretira s svojim kritičnim razmišljanjem in razumevanjem širšega konteksta, profesionalni upravljavci premoženja AI bote in ostale programe AI zato uporabljajo predvsem kot dodatno orodje za pomoč pri upravljanju naložb.

Vlaganje s pomočjo umetne inteligence

Niso pa zgolj profesionalni upravljavci premoženja tisti, ki si z umetno inteligenco pomagajo do boljših investicijskih odločitev. Mali vlagatelji, ki pogosto nimajo dovolj informacij in znanja za ustrezno analizo naložbenih možnosti, so s programi AI dobili dostop do znanja in orodij, ki so jim lahko v pomoč pri zasledovanju finančnih ciljev. 

ChatGPT za investiranje je na primer v zadnjih mesecih že dobil pomembno vlogo pri sestavi marsikaterega naložbenega portfelja malih vlagateljev. Slednji ChatGPT uporabljajo za zbiranje informacij o podjetjih, panogah in naložbenih produktih, pridobivanje naložbenih idej, finančno izobraževanje itd. A uporaba orodja ChatGPT za investiranje ima veliko omejitev, ki ob neupoštevanju uporabnikom lahko povzročijo več škode kot koristi. 

ChatGPT pogosto podaja netočne ali celo napačne odgovore, nima dostopa do aktualnih podatkov ter nima sposobnosti razumevanja določenih kompleksnih konceptov. Prav tako nasvetov ne prilagaja specifikam uporabnika (toleranca do tveganja, časovni horizont, premoženje, višina dohodka itd.)

AI kot naložbena priložnost

Podobno kot ob razmahu interneta na prehodu v novo tisočletje, AI predstavlja naložbeno priložnost, ki bo prinesla marsikaterega zmagovalca na svetovnih borzah. Mnoge delniške družbe bodo posredno z uporabo umetne inteligence povečale učinkovitost svojih obstoječih dejavnosti in na ta način pridobile konkurenčno prednost. Nekatera podjetja imajo od umetne inteligence tudi neposreden dobiček, na primer s prodajo programske opreme, storitev, povezanih z AI, ali pa s trženjem strokovnega znanja za čim boljši izkoristek te disruptivne tehnologije. 

Z izbiro delnic, ki bodo v prihodnosti uspešno izkoristile možnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, lahko tudi mali vlagatelji zaslužijo na račun preboja AI. Razvoj in vpliv umetne inteligence na svet investicij budno spremljamo tudi pri družbi za upravljanje Generali Investments, kjer sredstva v nekaterih skladih investiramo tudi v podjetja, ki so tesno povezana z razvojem umetne inteligence. Za še več informacij o možnostih investiranja v skladih se lahko prijavite na brezplačen posvet z našim finančnim svetovalcem. 

PRIJAVA NA POSVET

Zaključek

Kljub temu, da je umetna inteligenca že postala nepogrešljiv dejavnik v svetu investiranja, z AI programi, ki jih poznamo in uporabljamo trenutno, plujemo zgolj po površju zelo globokega morja možnosti in sprememb, ki jih bo v prihodnosti prinesla ta tehnologija. Umetna inteligenca ob vseh priložnostih in ogromnem potencialu prinaša tudi marsikateri pomislek in tveganja kot na primer etična vprašanja, zasebnost podatkov, vpliv na nihajnost finančnih trgov in povečana možnost manipulacij. Z vsemi izzivi se pospešeno ukvarjajo regulatorji, pred katerimi je izjemno pomembna naloga – zagotoviti kar se da varno in etično odgovorno uporabo te tehnologije. 

Kot posamezniki lahko največ naredimo s tem, da sprejmemo in se čim bolj spoznamo s sposobnostmi AI na različnih področjih. Danes še bolj kot kadarkoli, je pomembno vseživljenjsko učenje, raziskovanje možnosti, ki jih prinaša tehnologija in odprtost za spremembe ter napredek, ki ga AI prinaša. AI zaenkrat lahko deluje zgolj na podlagi že znanih informacij in podatkov, ni pa sposobna ustvarjanja novega znanja in idej. Delovna mesta, ki zahtevajo kreativnost, čustveno inteligenco, reševanje kompleksnih problemov in medčloveške interakcije, bodo zato postala še bolj pomembna in nič še ne kaže, da bi naša edinstvena sposobnost kreativnosti, empatije in inovativnosti lahko postala tehnološki višek. Podobno velja tudi za svet financ, kjer bodo na vseh nivojih, od malih vlagateljev do največjih finančnih institucij uspešni tisti, ki bodo znali izkoristiti prednosti uspešne sinergije med človeškimi sposobnostmi in umetno inteligenco.