Sporočilo o objavi povzetkov nerevidiranih polletnih poročil KD Krovnega sklada in vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2012

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in prospektov z vključenimi pravili upravljanja KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

Sporočilo o objavi povzetkov nerevidiranih polletnih poročil KD Krovnega sklada in vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2012

Povzetka polletnih poročil KD Krovnega sklada in vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2012 sta od dneva objave tega sporočila dostopna na spletni strani www.kd-skladi.si in na vseh vpisnih mestih.
Nerevidirani polletni poročili krovnega sklada in vzajemnega sklada za leto 2012 sta imetnikom investicijskih kuponov brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., vsak delovni dan med 11.00 in 15.00 uro, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava