Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2011

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, d.o.o., objavlja Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2011 1. […]

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, d.o.o., objavlja

Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2011

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: KD Skladi, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana
2. Ime vzajemnega sklada: KD Delniški dohodkovni
3. Dostopnost povzetka letnega poročila: Povzetek revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2011 je od dneva objave tega sporočila dostopen na spletni strani www.kd-skladi.si in na vseh vpisnih mestih.
4. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega  poročila: Revidirano letno poročilo vzajemnega sklada za leto 2011 je imetnikom investicijskih kuponov brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d.o.o., vsak delovni dan med 11.00 in 15.00 uro, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.

To obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe za upravljanje www.kd-skladi.si od 28. 4. 2012 dalje.

Ljubljana, 26. april 2012

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava