Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2010

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, d.o.o., objavlja Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2010 1. Firma […]

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, d.o.o., objavlja


Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2010

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana
2. Ime krovnega sklada: KD Krovni sklad
3. Dostopnost povzetka letnega poročila: Povzetek revidiranega letnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2010 je od dneva objave tega sporočila dostopen na spletni strani www.kd-skladi.si in na vseh vpisnih mestih.
4. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:
Revidirano letno poročilo KD Krovnega sklada za leto 2010 je imetnikom investicijskih kuponov podskladov KD Krovnega sklada brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d.o.o., vsak delovni dan med 11. in 15. uro, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si od 22. 4. 2011 dalje.

Ljubljana, 21. april 2011

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava