Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za leto 2010

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09), 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja […]

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09), 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami) KD Skladi, d.o.o., objavlja

Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za leto 2010

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana
2. Firma in sedež investicijske družbe: KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana
3. Dostopnost povzetka letnega poročila: Povzetek revidiranega letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za leto 2010 je od dneva objave tega sporočila dostopen na spletni strani www.kd-skladi.si.
4. Opozorilo imetnikom delnic investicijske družbe o pravici zahtevati izročitev revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:
Revidirano letno poročilo investicijske družbe za leto 2010 je delničarjem brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan med 11.00 in 15.00 uro, in je objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si.

To obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik dne 3. 3. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava