Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2009

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, d.o.o., objavlja  Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2009 1. Firma […]

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09) KD Skladi, d.o.o., objavlja 
Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2009
1. Firma in sedež družbe za upravljanje: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana
2. Ime krovnega sklada: KD Krovni sklad
3. Dostopnost povzetka polletnega poročila: Povzetek polletnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2009 je od dneva objave tega sporočila dostopen na spletni strani www.kd-skladi.si in tudi na vseh vpisnih mestih.
4. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:
Nerevidirano polletno poročilo KD Krovnega sklada za leto 2009 je imetnikom investicijskih kuponov podskladov KD Krovnega sklada brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d.o.o., vsak delovni dan med 11. in 15. uro, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.kd-skladi.si.
To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe za upravljanje www.kd-skladi.si od 17. 8. 2009 dalje.
Ljubljana, 14. avgust 2009
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava