Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., za leto 2009

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09), 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja […]

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami; ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 55/09), 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami) KD Skladi, d.o.o., objavlja 
Sporočilo o objavi povzetka nerevidiranega polletnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za leto 2009
1. Firma in sedež družbe za upravljanje: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana
2. Firma in sedež investicijske družbe: KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana
3. Dostopnost povzetka polletnega poročila: Povzetek polletnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za leto 2009 je od dneva objave tega sporočila dostopen na spletni strani www.kd-skladi.si.
4. Opozorilo imetnikom delnic investicijske družbe o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega  poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:
Nerevidirano polletno poročilo investicijske družbe za leto 2009 je imetnikom delnic brezplačno na razpolago na sedežu družbe KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak dan med 11.00 in 15.00 uro, in je objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si.
To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe za upravljanje www.kd-skladi.si od 13. 8. 2009 dalje.
Ljubljana, 12. avgust 2009
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava