Sklic skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., 8. skupščino KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v sredo, 29. avgusta 2007, ob 9.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.,

8. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v sredo, 29. avgusta 2007, ob 9.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa
:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o. za poslovno leto 2006.


Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa
:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2006 znaša 11.904.902.972,20 SIT oziroma 49.678.279,80 EUR in zajema preneseni dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 5.919.495.125,33 SIT oziroma 24.701.615,44 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 6.300.429.312,49 SIT oziroma 26.291.225,64 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 315.021.465,62 SIT oziroma 1.314.561,28 EUR, in se uporabi kot sledi:

  • del bilančnega dobička v višini 2.200.264.724,88 SIT bruto oziroma 9.181.542,00 EUR bruto, ki izvira iz čistega dobička poslovnega leta 2006, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na eno delnico znaša 239,64 SIT oziroma 1 EUR. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 30. 11. 2007 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2007.
  • preostali del bilančnega dobička v višini 9.704.638.247,32 SIT oziroma 40.496.737,80 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2006.

3. Imenovanje finančnega revizorja


Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa
:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2006, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro in je od 27. 7. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletnih straneh www.kd-group.si in http://seonet.ljse.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Gradivo za skupščino
Letno poročilo