Sklic 9. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.,  9. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,    ki bo v torek, 6. maja 2008, ob 10.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., 

9. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,
  
ki bo v torek, 6. maja 2008, ob 10.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, Ljubljana.
  
Dnevni red s predlogi sklepov:
  
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
  
Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Majo Koritnik. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
  
2.   Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2007, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., za poslovno leto 2007.
  
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
  
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2007, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2007.
  
2.2.   Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2007 znaša 91.922.977,88 EUR in zajema preneseni dobiček poslovnega leta 2007 v višini 40.496.737,82 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 52.972.978,41 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 1.546.738,35 EUR, in se uporabi, kot sledi:
  
del bilančnega dobička v višini 26.626.471,8 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 18.636.163,01 EUR in dela preostanka čistega nerealiziranega kapitalskega dobička, ugotovljenega v letnem poročilu za leto 2006, v višini 7.990.308,79 EUR, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 2,9 EUR. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 12. 5. 2008 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 31. 8. 2008,
preostali del bilančnega dobička v višini 65.296.506,08 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
  
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2007.
  
3. Imenovanje finančnega revizorja
  
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
  
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. 

Gradivo za skupščino 

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2007, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro, in je od 2. 4. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si in  http://seonet.ljse.si

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.
  
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava