Sklic 11. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o., 11. skupščino KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 9.00 uri na sedežu družbe KD Skladi, družba za upravljanje, […]

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

11. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 9.00 uri na sedežu družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD ID, delniška ID, d.d.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., za poslovno leto 2008.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008. Skupščina se seznani s poslovnim rezultatom družbe, po katerem ni bilančnega dobička, čista izguba poslovnega leta 2008 pa  znaša 87.772.052 EUR.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2008.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo štefana Belingarja.

Za člana nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 28. 8. 2009 imenuje Matej Pirtovšek.

4. Določitev višine sejnine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Sejnina za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta družbe znaša za predsednika nadzornega sveta 375 EUR bruto, za namestnika predsednika 330 EUR bruto in za člana nadzornega sveta 300 EUR bruto. Nova višina sejnine prične veljati z dnem skupščine.

5. Imenovanje finančnega revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si in  http://seonet.ljse.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice  
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava