Sklic 10. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d. d.

Gradivo(pdf, 84.52 KB) Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o., 10. skupščino KD ID, delniška ID, d.d., ki bo v torek, 23. decembra 2008, ob 9.00 uri na sedežu družbe KD Skladi, […]

Gradivo(pdf, 84.52 KB)

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

10. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,
ki bo v torek, 23. decembra 2008, ob 9.00 uri na sedežu družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD ID, delniška ID, d.d.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za člana nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 3. 1. 2009 imenujeta Benjamin Jošar in Mladen Jovandić.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si in  http://seonet.ljse.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice   
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava