Povzetek nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni za leto 2012