Obvestilo v zvezi s stroški vzajemnih skladov KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, in KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad

Ljubljana, 14. marec 2006 – časopis Dnevnik in spletne strani SEOnet KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, […]

Ljubljana, 14. marec 2006 – časopis Dnevnik in spletne strani SEOnet KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da si KD Investments d. o. o. v času od začetka poslovanja pa vse do vključno 14. 4. 2006 iz sredstev vzajemnih skladov KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, in KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad, ne bo izplačevala oziroma zaračunavala drugih stroškov razen stroškov  upravljavske provizije, stroškov skrbniških storitev skrbnika in drugih stroškov skrbnika. Vsi drugi stroški, ki se sicer lahko zaračunavajo v breme vzajemnega sklada, se bodo zaračunavali in plačevali v breme KD Investments d. o. o.

 
To obvestilo bo od 14. 3. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava