Obvestilo o začasni zaustavitvi vplačil in izplačil

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča, da bo skladno z ZISDU-3 od 26. 9. 2022 do vključno 3. 10. 2022 zaradi izvedbe postopkov pripojitve začasno zaustavila vplačila in izplačila za prenosni podsklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, in prevzemni podsklad Generali Novi trgi, delniški.

 

Zahteve za izplačilo (ali prenos), ki jih bo Generali Investments d. o. o. za podsklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, ali podsklad Generali Novi trgi, delniški, prejela:
– do vključno 25. 9. 2022, bodo izplačane po trenutno veljavnih pravilih upravljanja;
– od vključno 26. 9. 2022 do vključno 3. 10. 2022, se bodo izvršile po zaključku zaustavitve in bodo obravnavane, kot da so bile prejete 4. 10. 2022 do 0:01 ure zjutraj.

Vplačila, ki bodo prispela na denarna računa Generali Vzhodna Evropa, delniški, in Generali Novi trgi, delniški, od 26. 9. 2022 do vključno 3. 10. 2022, bodo vrnjena na transakcijske račune, s katerih so prispela.

Vplačila in izplačila za vse podsklade Generali Krovnega sklada, ki niso udeleženi v postopku pripojitve, bodo potekala nemoteno, izjemo predstavljajo le prenosi iz drugih podskladov na podsklada udeležena v pripojitvi, ki se ne bodo izvedli v obdobju od 26. 9. 2022 do 3. 10. 2022 in se bodo izvedli šele po izvedeni pripojitvi.

Dodatne informacije je možno pridobiti preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Ljubljana, 26. 8. 2022

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava