Obvestilo o začasni zaustavitvi vplačil in izplačil za sklade KD Skladi, d.o.o., ki so v postopku pripojitve

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami; ZISDU-2) objavlja, da bo od 7. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013 zaradi izvedbe postopkov pripojitev začasno zaustavila vplačila in izplačila za naslednje podsklade KD Krovnega sklada:

– KD Galileo, fleksibilna struktura naložb,
– KD Novi trgi, delniški,
– KD Surovine in energija, delniški,
– KD Severna Amerika, delniški,
– KD Nova energija, delniški,
– KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški,
– KD Finance, delniški.

 

KD Skladi, d. o. o., mora skladno z ZISDU-2 zaradi izvedbe pripojitve ustaviti vplačila in izplačila do vključno dneva izvedbe pripojitve, t. j. 14. 1. 2013.

Zahteve za izplačilo, ki jih bo KD Skladi, d. o. o., za predhodno navedene podsklade prejela:
– do vključno 6. 1. 2013, bodo izplačane po trenutno veljavnih pravilih upravljanja;
– od vključno 7. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013, se bodo izvršile po zaključku zaustavitve in bodo obravnavane, kot da so bile prejete 15. 1. 2013 do 0:01 ure zjutraj.

Vplačila, ki bodo prispela na denarne račune predhodno navedenih podskladov od 7. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013, bodo vrnjena na transakcijske račune, s katerih so prispela.

Dodatne informacije je možno pridobiti preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si, na www.kd-skladi.si in na telefonski številki 080 80 24.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava