Obvestilo o začasni zaustavitvi trgovanja zaradi spremembe nominalne vrednosti delnic družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi spremembe nominalne vrednosti delnic posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., z oznako KDIN, smo Centralni klirinško depotni družbi d. d. – KDD podali nalog za zamenjavo delnic. Zamenjava delnic in sprememba nominalnega zneska od 100 SIT na 1000 SIT se bo opravila na dan 15. 7. 2005. Delnice z novim nominalnim zneskom 1000 SIT bodo v centralnem registru vrednostnih papirjev vpisane pod oznako KDIR. V skladu s tem smo Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana, pozvali k začasni zaustavitvi trgovanja z delnicami posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. Trgovanje bo predvidoma zaustavljeno z dnem 13. 7. 2005.

To obvestilo bo od 12. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava