Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala in spremembe statuta v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je dne 4. 11. 2005 od pooblaščenca prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2005/11125 z dne 27. 10. 2005, s katerim sta bila v sodni register vpisana zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z 9.204.614.500,00 SIT na 9.181.542.000,00 SIT in sprememba statuta z dne 22. 7. 2005.

Vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe skupaj s pozivom po 350. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami) bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

To obvestilo bo od 8. 11. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava