Obvestilo o vpisu v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da je dne 29. 10. 2007 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2007/12136 z dne 25. 10. 2007 o vpisu v sodni register, v skladu s katerim je KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., pridobila 50 % poslovni delež v družbi KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d. o. o., na katero je dne 2. 11. 2007 s sklenitvijo pogodbe prenesla pooblastilo za trženje investicijskih kuponov vzajemnih skladov v svojem upravljanju.

Z dnem 2. 11. 2007 bo tako trženje vzajemnih skladov KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, KD Balkan, delniški vzajemni sklad, KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad, KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad, KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad, KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, in KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, potekalo v poslovalnicah Finančna točka po Sloveniji prek družbe KD Finančna točka, d. o. o.

To obvestilo bo od 5. 11. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava