Obvestilo o vpisu spremembe statuta v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d. (v nadaljevanju KD ID d. d.), Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID d. d. je dne 21. 6. 2005 od pooblaščenca prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2005/05619 z dne 15. 6. 2005, s katerim je bila v sodni register vpisana sprememba statuta, sprejetega na skupščini družbe dne 16. 12. 2004.  Ker KD ID d. d. hkrati s sklepom o vpisu spremembe statuta v sodni register ni prejela sklepa o vpisu spremembe firme v sodni register, ni začel teči rok za zamenjavo delnic na podlagi sklepa skupščine KD ID d. d., v skladu s katerim se zamenjava delnic zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah v postopku uskladitve družbe z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter spremembe nominalne vrednosti delnice od 100 SIT na 1000 SIT, opravi na zadnji dan petnajstdnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o spremembi firme in statuta v sodni register.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., bo v zvezi s tem opravila vsa potrebna dejanja za izpolnitev pogojev za izvedbo postopka zamenjave delnic v čim krajšem roku.

To obvestilo bo od 23. 6. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava