Obvestilo o vpisu spremembe firme in skrajšane firme v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., ki je dne 21. 6. 2005 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2005/05619 z dne 15. 6. 2005 o vpisu spremembe statuta v sodni register, je dne 4. 7. 2005 od pooblaščenca prejela še dopolnilni sklep za srg 5619/2005 – dopolnitev, opr. št. Srg 2005/07861 z dne 30. 6. 2005, s katerim je bila v sodni register vpisana sprememba firme in skrajšane firme družbe.

S tem so izpolnjeni pogoji iz sklepa skupščine družbe z dne 16. 12. 2004, v skladu s katerim se zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami) v postopku uskladitve družbe z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje spremeni nominalna vrednost delnice, ki je na podlagi 2. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 50/99 s spremembami in dopolnitvami) 100,00 S IT , in s to spremembo uskladi osnovni kapital družbe. Nominalna vrednost delnice družbe se spremeni tako, da znaša 1.000,00 S IT .

Zamenjava delnic se opravi na zadnji dan petnajstdnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o   spremembi firme in statuta v sodni register, to je 15. 7. 2005. Zamenjava se opravi tako, da se za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100,00 S IT na računu delničarja vpiše po ena nova delnica nominalne vrednosti 1.000,00 S IT . Delnice družbe, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, ne dajejo pravice do zamenjave, pač pa do izplačila nadomestila iz zmanjšanja osnovnega kapitala. Zaradi spremembe nominalne vrednosti in zamenjave delnic se osnovni kapital družbe uskladi, tako da se zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek, da je po zmanjšanju enak skupni nominalni vrednosti izdanih delnic družbe po opravljeni zamenjavi. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi po postopku združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti po 100,00 S IT oblikuje eno novo delnico nominalne vrednosti 1.000,00 S IT . Za delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane za nove, se delničarjem po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih družbah izplača nadomestilo v višini 218,00 S IT za vsako tako delnico, kar predstavlja zaokroženo vrednost povprečne tržne cene delnice v zadnjem tromesečju pred objavo sklica skupščine. Za razliko med nominalno vrednostjo delnice in nadomestilom za delnico se zmanjšajo ustrezne druge postavke lastnega kapitala. Z dnem zamenjave delnic se dosedanje delnice, vključno z delnicami, ki ne dosežejo potrebnega števila za zamenjavo z novimi delnicami, razveljavijo.

Končna višina osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo potrebno zagotoviti delničarjem skladno z menjalnim razmerjem deset starih delnic za eno novo delnico, pomnoženim z nominalno vrednostjo delnice družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme spremembe statuta, ki pomenijo uskladitev zneska osnovnega kapitala in števila delnic v besedilu statuta, s sprejeto in izvedeno združitvijo delnic in določi prečiščeno besedilo statuta, ter da skladno z odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe in spremembe statuta družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi in spremembe statuta lahko izvedli in vpisali v sodni register.

To obvestilo bo od 5. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava