Obvestilo o vpisu spremembe firme in osnovnega kapitala v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (po spremembi firme KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.), Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja vzajemne sklade in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (po spremembi firme KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.), Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja vzajemne sklade in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost:

KD Investments d. o. o. (po spremembi firme KD Skladi, d. o. o.) je dne 22. 1. 2008 od pooblaščenca prejela sklep okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. 2007/15729 z dne 16. 1. 2008, s katerim so bile v register vpisane naslednje spremembe: firma, skrajšana firma, osnovni kapital ter prehod na euro, akt o ustanovitvi in vpis novega poslovnega deleža. Nova firma družbe je KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., skrajšana firma KD Skladi, d. o. o., njen osnovni kapital pa znaša 1.767.668,00 EUR. V angleškem jeziku se firma glasi KD Funds – Management Company LLC, skrajšana firma pa KD Funds LLC.

To obvestilo bo od 23. 1. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d. o. o., www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava