Obvestilo o upravljanju premoženja investicijskih skladov KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07),  obvešča javnost, da od 1. 3. 2008 sama opravlja storitve upravljanja premoženja vzajemnih skladov KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, KD Balkan, delniški vzajemni sklad, KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad, KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad, KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad, KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, in KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, ter investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. S 1. 3. 2008 na podlagi sporazumnega dogovora, h kateremu je dala soglasje banka skrbnica Abanka Vipa d. d., preneha veljati pogodba, na podlagi katere je do 29. 2. 2008 to storitev upravljala KD BPD, d. o. o.

To obvestilo bo od 3. 3. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi,  d. o. o. www.kd-skladi.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava