Obvestilo o tretji redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., se je na tretji redni seji dne 30. marca 2006 seznanil z informacijami o poslovanju in s spremembo v nadzornem svetu. Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za poslovno leto 2005 z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička in sestavil pisno poročilo o preveritvi letnega poročila za skupščino. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2005, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, vendar ni soglašal s predlogom uprave KD Investments d.o.o. za uporabo bilančnega dobička za izplačilo dividend delničarjem, upoštevaje potrebne uskladitve naložb družbe z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

To obvestilo bo od 3. 4. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava