Obvestilo o štirinajsti redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KD ID, delniške ID, d. d., se je na štirinajsti redni seji dne 28. februarja 2011 seznanil s potekom preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad in z informacijami o poslovanju v zadnjem trimesečju leta 2010 ter nadaljnjimi naložbenimi pričakovanji oziroma naložbeno strategijo za leto 2011. Nadzorni svet je obravnaval in sprejel pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo investicijske družbe za poslovno leto 2010, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, in soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava KD Skladi, d. o. o., in sicer:

Uprava KD Skladi, d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško ID, d. d., ugotavlja, da višina bilančnega dobička investicijske družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 3.433.794,15 EUR in zajema čisto izgubo poslovnega leta 2010 v višini 1.054.550,92 EUR in preneseni čisti dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 4.488.345,07 EUR. Uprava KD Skladi, d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško ID, d. d., predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček investicijske družbe, ki znaša 3.433.794,15 EUR, ne uporabi in ostane v celoti nerazporejen.

Nadzorni svet bo na naslednji seji obravnaval sklic skupščine, ki bo predvidoma objavljen v prvi polovici marca 2011.

To obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik dne 3. 3. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava