Obvestilo o spremembi v upravi KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča, da je Luka Podlogar dne 27. 7. 2012 nastopil 4-letni mandat člana uprave družbe KD Skladi, d. o. o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava