Obvestilo o spremembi v upravi KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost:

Nadzorni svet KD Skladi, d. o. o., je dne 28. 3. 2013 za novega člana uprave za obdobje štirih let imenoval Casperja Fransa Rondeltapa. Sklep o imenovanju za člana uprave učinkuje:
a)  pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidat pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in
b) pod razveznim pogojem, ki nastopi:
• če kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave KD Skladi, d. o. o., ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne ali
• če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo Casperja Fransa Rondeltapa za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava