Obvestilo o spremembi v upravi KD Investments d. o. o.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja vzajemne sklade in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja vzajemne sklade in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost:

Nadzorni svet KD Investments d. o. o., je na seji dne 19. 11. 2007 sprejel sklep, s katerim je za članico in člana uprave KD Investments d. o. o., Ljubljana, za obdobje štirih let imenoval Louise Ruth Chatwood in Daga Kralja, in sicer Louise Ruth Chatwood za področje trženja v tujini ter Daga Kralja za področje zalednih in z zaledjem povezanih služb. Sklep o imenovanju za člana uprave učinkuje:
a) pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidat/-ka pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in
b) pod razveznim pogojem, ki nastopi:

  • če kandidat/-ka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave KD Investments d. o. o., Ljubljana, ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne ali
  • če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo te osebe za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

To obvestilo bo od 21. 11. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.
Uprava