Obvestilo o spremembi v upravi Generali Investments d.o.o.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je nadzorni svet Generali Investments d.o.o. dne 23. 7. 2020 za člana uprave Generali Investments d. o. o. za mandat 4 let imenoval Luka Flereta.

Sklep o imenovanju za člana uprave učinkuje:

  1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, ko kandidat pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije in sklene pogodbo o opravljanju te funkcije, in
  2. pod razveznim pogojem, ki nastopi:
  • če kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave družbe ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ali če tako zahtevo umakne ali
  • če Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrže ali zavrne zahtevo Luka Flereta za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

Nadzorni svet se je s članom uprave Casperjem Rondeltapom sporazumno dogovoril za prenehanje mandata, najkasneje z 31. 10. 2020.
Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava