Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je dne 13. 2. 2019 družba KD Group d. d. odsvojila celotni, 100 % poslovni delež v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d., ki je neposredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi KD Skladi, d. o. o., s čimer je družba KD Group d. d. prenehala biti imetnik posrednega kvalificiranega deleža v družbi KD Skladi, d. o. o.

 

Dne 13. 2. 2019 je imetnik posrednega kvalificiranega deleža v družbi KD Skladi, d. o. o., postala družba Generali CEE Holding B.V., Nizozemska.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava