Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi in o ponovnem imenovanju članov nadzornega sveta

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in Ilirika Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je bila dne 2. 9. 2016 v sodni register vpisana sprememba družbenika. Od 29. 8. 2016 je edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., Adriatic Slovenica d. d.

Adriatic Slovenica d. d. je dne 31. 8. 2016 v nadzorni svet KD Skladi, d. o. o., za čas od 4. 9. 2016 do 4. 9. 2017 imenoval sedanje člane nadzornega sveta družbe: Tomaža Butino, Matijo šenka in Jureta Kvaternika.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava