OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŽB

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, matična številka 5834457, vse imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, v skladu z določbo desetega odstavka 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 68/05; v nadaljevanju ZISDU-1) […]

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, matična številka 5834457, vse imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, v skladu z določbo desetega odstavka 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 68/05; v nadaljevanju ZISDU-1) in določbo 2. člena Sklepa o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja (Uradni list RS, št. 137/04) obvešča o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada izdala soglasje dne 5. 7. 2006. Spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, začnejo veljati tri mesece po današnji objavi, to je 19. 10. 2006.

Glavni razlog za spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada je uskladitev pravil upravljanja vzajemnega sklada s podzakonskimi akti, sprejetimi na podlagi ZISDU-1.

Ključne spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada so:

  • dopolnjen opis postopka izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
  • sprememba metodologije in samega izračuna celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada (TER) ter vključitev izračuna stopnje obrata naložb vzajemnega sklada (PTR),
  • spremenjen postopek znižanja ali oprostitve plačila vstopnih stroškov,
  • spremembe zaradi predvidene uvedbe skupne evropske valute.

S spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada ne bo prišlo do spremembe tveganja in stroškov za vlagatelja.

Imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.

Besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, sta vlagateljem od danes dalje dostopni na spletnih straneh www.kd-group.si.

Ljubljana, 18. 7. 2006

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava