Obvestilo o spremembi pravil upravljanja posebnega vzajemnega sklada Galileo

 KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, matična številka 5834457, vse imetnike investicijskih kuponov “posebnega vzajemnega sklada Galileo” v skladu z določbo desetega odstavka 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04; v nadaljevanju ZISDU-1) in določbo 2. člena Sklepa o […]

 KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, matična številka 5834457, vse imetnike investicijskih kuponov “posebnega vzajemnega sklada Galileo” v skladu z določbo desetega odstavka 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04; v nadaljevanju ZISDU-1) in določbo 2. člena Sklepa o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja (Uradni list RS, št. 80/03) obvešča o spremembi pravil upravljanja “posebnega vzajemnega sklada Galileo”.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je k spremembi pravil vzajemnega sklada izdala soglasje dne 9. 3. 2005. Spremembe pravil upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada z novim imenom “KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb”, začnejo veljati tri mesece po današnji objavi, to je 23. 6. 2005.

Glavna razloga za spremembo pravil upravljanja sta uskladitev poslovanja “posebnega vzajemnega sklada Galileo” z določbami nove zakonodaje in sprememba naložbene politike vzajemnega sklada.

Ključna sprememba pravil upravljanja “posebnega vzajemnega sklada Galileo” se nanaša na zasnovo in sestavo pravil upravljanja, ki so oblikovana v skladu z novimi predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje in ki zagotavljajo boljšo informiranost vlagateljev v investicijske sklade. Nova zakonodaja na tem področju zagotavlja tudi večjo varnost vlagateljev v skladu s predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje v državah članicah Evropske unije.

Sprememba naložbene politike “posebnega vzajemnega sklada Galileo” izhaja iz preusmeritve dela naložb vzajemnega sklada na tuje, pretežno evropske kapitalske trge, kar je omogočila nova zakonodaja, in iz spremembe dosedanje politike pretežno uravnoteženega vzajemnega sklada v politiko fleksibilne strukture naložb (politiko prilagajanja vrste in sestave naložb vzajemnega sklada razmeram na različnih kapitalskih trgih).

S spremembo vsebine pravil upravljanja vzajemnega sklada ne bo prišlo do pomembnejše spremembe tveganja za vlagatelja.   Družba za upravljanje ocenjuje, da se tveganje naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada zaradi večje razpršitve naložb vzajemnega sklada in zaradi naložbene politike fleksibilne strukture naložb zmanjša.

Družba za upravljanje bo vse vlagatelje “posebnega vzajemnega sklada Galileo” pisno obvestila o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada. Poleg tega bo vsem vlagateljem, ki bodo do 1. 4. 2005 na naslov KD Investments d.o.o, Celovška cesta 206, Ljubljana, poslali pisno zahtevo, po pošti poslala prečiščeno besedilo novih pravil upravljanja vzajemnega sklada “KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb”. Prečiščeno besedilo pravil upravljanja bo vlagateljem na voljo tudi v vseh poslovalnicah borznoposredniške družbe KD BPD, d.o.o., (Finančnih točkah) in pri drugih osebah, na katere je KD Investments d.o.o. prenesla storitev trženja in prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Od danes dalje je dostopno tudi na spletnih straneh www.kd-group.si.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava