Obvestilo o sprejetih sklepih 9. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena […]

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami) Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07) in v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja 

sklepe 9. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki je bila dne 6. maja 2008 

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi: 

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje Daga Kralja, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Majo Koritnik. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2007, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., za poslovno leto 2007.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2007, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2007.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2007 znaša 91.922.977,88 EUR in zajema preneseni dobiček poslovnega leta 2007 v višini 40.496.737,82 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 52.972.978,41 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 1.546.738,35 EUR, in se uporabi, kot sledi:

– del bilančnega dobička v višini 26.626.471,8 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 18.636.163,01 EUR in dela preostanka čistega nerealiziranega kapitalskega dobička, ugotovljenega v letnem poročilu za leto 2006, v višini 7.990.308,79 EUR, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 2,9 EUR. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 12. 5. 2008 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 31. 8. 2008,
– preostali del bilančnega dobička v višini 65.296.506,08 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2007.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 
Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 7. 5. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe 
KD Skladi, d. o. o.,
www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.