Obvestilo o sprejetih sklepih 8. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

Na podlagi določb 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s […]

Na podlagi določb 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) ter v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

sklepe 8. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki je bila dne 29. avgusta 2007

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o. za poslovno leto 2006.

Na podlagi nasprotnega predloga delničarjev je skupščina sprejela naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2006 znaša 11.904.902.972,20 SIT oziroma 49.678.279,80 EUR in zajema preneseni dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 5.919.495.125,33 SIT oziroma 24.701.615,44 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 6.300.429.312,49 SIT oziroma 26.291.225,64 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 315.021.465,62 SIT oziroma 1.314.561,28 EUR, in se uporabi kot sledi:

  • del bilančnega dobička v višini 2.200.264.724,88 SIT bruto oziroma 9.181.542,00 EUR bruto, ki izvira iz čistega dobička poslovnega leta 2006, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na eno delnico znaša 239,64 SIT oziroma 1 EUR. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 28. 09. 2007 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 24. 10. 2007.
  • preostali del bilančnega dobička v višini 9.704.638.247,32 SIT oziroma 40.496.737,80 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2006.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 30. 8. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.