Obvestilo o sprejetih sklepih 7. skupščine delničarjev posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. 2. Seznanitev skupščine […]

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2005, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o. za poslovno leto 2005.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2005, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2005.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2005 znaša 2.397.035.495,44 SIT in zajema preneseni dobiček poslovnega leta 2004 v višini 65.816.334,78 SIT in čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 2.453.914.905,96 SIT, zmanjšan za povečanje drugih rezerv iz dobička v višini 122.695.745,30 SIT, in se uporabi, kot sledi:

  • del bilančnega dobička v višini 2.221.933.164,00 SIT bruto, ki izvira iz čistega dobička poslovnega leta 2005, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 242,00 SIT. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 30. 11. 2006 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2006.
  • preostali del bilančnega dobička v višini 175.102.331,44 SIT, ki je sestavljen iz dela čistega dobička poslovnega leta 2005 v višini 109.285.996,66 SIT in prenesenega čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 65.816.334,78 SIT, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2005.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

4. Odpoklic članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

4.1. Skupščina sprejme odstop članice nadzornega sveta in odpokliče članico nadzornega sveta Natalijo Stošicki z dnem 28. 8. 2006.

4.2. Skupščina imenuje štefana Belingarja za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje od 29. 8. 2006.

5. Določitev višine sejnine in mesečnega plačila članom nadzornega sveta

Na podlagi nasprotnega predloga delničarjev je skupščina sprejela naslednji sklep:

Sejnina za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta družbe znaša za predsednika nadzornega sveta 400 EUR neto in za člana nadzornega sveta 250 EUR neto. Višina sejnine prične veljati z dnem skupščine. Do uvedbe evra pripada članom in predsedniku nadzornega sveta sejnina v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.

6. Uvedba kosovnih delnic, sprememba statuta in preračun osnovnega kapitala v evre

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

6.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se delnice družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., pretvorijo v kosovne delnice, tako da vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT postane 1 kosovna delnica. Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

6.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovan znesek osnovnega kapitala v višini 9.181.542.000,00 SIT z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Prečiščeno besedilo sprejetega statuta družbe je na vpogled na sedežu družbe, Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 30. 8. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.